Energie z OZE: francouzské a české právní předpisy nejsou v souladu s pravidly EU

Energie z OZE: francouzské a české právní předpisy nejsou v souladu s pravidly EU

čtvrtek, 1. prosince 2011

Zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie v EU na 20 % do roku 2020 je klíčovým cílem EU přispívajícím k vytvoření udržitelné a konkurenceschopné EU. Ke splnění tohoto cíle musejí členské státy beze zbytku provádět požadavky právních předpisů EU. Komise proto dnes formálně požádala prostřednictvím odůvodněných stanovisek Francii a Českou republiku, aby sladily vnitrostátní právní předpisy o energii z obnovitelných zdrojů s pravidly, jež byla na úrovni EU společně dohodnuta. Pokud členské státy nesplní svůj právní závazek ve lhůtě dvou měsíců, může se Komise obrátit na Soudní dvůr.

Směrnici o energii z obnovitelných zdrojů (2009/28/ES) měly členské státy do svých právních předpisů provést nejpozději do 5. prosince 2010. Francie a Česká republika však dosud Komisi o úplném provedení směrnice neinformovaly. Včasné provedení právních předpisů EU je pro Komisi prioritou, zejména vzhledem k tomu, že zbytečná zpoždění v zavádění mohou ohrozit dosažení cíle EU týkajícího se energie z obnovitelných zdrojů. 

Francie a Česká republika dosud v plném rozsahu neprovedly tyto požadavky právních předpisů o energii z obnovitelných zdrojů, a to především: 

Připojení k distribuční síti

Směrnice se zaměřuje na odstranění administrativních překážek bránících volnému připojení energie z obnovitelných zdrojů k elektrické distribuční síti. Jejím prostřednictvím se má usnadnit decentralizovaná produkce energie z obnovitelných zdrojů. Oba členské státy nezavedly transparentní a jasné správní postupy, aby zajistily připojení energie z obnovitelných zdrojů k distribuční síti. 

Kritéria udržitelnosti biopaliv

Francie ani Česká republika plně neprovedly požadavky týkající se kritérií udržitelnosti biopaliv a biokapalin, přičemž směrnice stanoví kritéria zajišťující, aby ve snaze o dosažení cílů EU v oblasti energie z obnovitelných zdrojů byla zohledněna pouze biopaliva vyrobená udržitelným způsobem. 

EU se zavázala, že do roku 2020 dosáhne 20 % podílu energie z obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě energie a sníží emi se skleníkových plynů o 20 % ve srovnání s úrovní roku 1990. Pro dosažení těchto cílů je klíčový předpisový rámec stanovený směrnicí o energii z obnovitelných zdrojů. Podle směrnice musí každý členský stát v rámci celkového podílu energie z obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie splnit jednotlivé cíle.

Kromě toho musí všechny členské státy v odvětví dopravy rovněž dosáhnout téhož cíle, a to 10 % podílu energie z obnovitelných zdrojů. Biopaliva používaná k dosažení tohoto cíle musí splňovat řadu požadavků na udržitelnost. Proto biopaliva nemohou pocházet z oblastí s vysokou biologickou rozmanitostí, jako jsou například chráněné oblasti, nebo z oblastí se značným vázáním uhlíku, jako jsou pralesy nebo rašeliniště. Mají rovněž generovat mnohem méně skleníkových plynů než fosilní paliva.

Energie z OZE: francouzské a české právní předpisy  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz