83a93de389afc8d67b08cdeb3fce36ac

Evropa kráčí slibně vpřed ve výrobě energie ze zemědělských odpadů

středa, 8. listopadu 2023

Bioenergie vyráběná ze zemědělských, lesnických a organických odpadních surovin je i nadále hlavním zdrojem energie z obnovitelných zdrojů v Evropské unii. Podle zprávy Evropské komise o udržitelnosti bioenergie představuje přibližně 59 procent spotřeby energie z obnovitelných zdrojů. Většina členských států unie nově oznámila opatření týkající se podpory bioplynu a biometanu.

V datové analýze, která byla zveřejněna jako součást zprávy o stavu energetické unie za rok 2023, se uvádí, že primární tuhá biopaliva představují největší podíl bioenergie (70,3 procenta), následují kapalná biopaliva (12,9 procent), bioplyn/biometan (10,1 procento) a podíl obnovitelných zdrojů komunálního odpadu (6,6 procent).

„Od začátku tohoto mandátu jsme se zavázali k odklonu od zemního plynu k čistším možnostem, jako je biometan, obnovitelný vodík, bioplyn a e-plyny. Ruská invaze na Ukrajinu a energetická krize zdůraznily potřebu tuto transformaci urychlit. Tato zpráva ukazuje, že jsme dosáhli určitého pokroku, ale musíme udělat více,“ uvedla k tomu komisařka pro energetiku Kadri Simsonová.

Na základě zpráv členských států souvisejících s jejich vnitrostátními zprávami o pokroku v oblasti energetiky a klimatu (NECPR) většina členských států oznámila opatření týkající se podpory bioplynu a biometanu. To je v souladu s návrhem Komise obsaženým v plánu REPowerEU na urychlení výroby biometanu vyráběného udržitelným způsobem, aby se snížila závislost EU na dovážených fosilních palivech.

Domácí produkce bioplynu v Evropské unii v roce 2021 vzrostla na 14,9 milionu tun ropného ekvivalentu (Mtoe), což představuje nárůst o 1,7 procent ve srovnání s rokem 2020.

Největším producentem zůstalo Německo (7,5 milionu tun – 50,4 procenta z celkového počtu), následované Itálií (13,9 procent, 2,1 milionu tun ropného ekvivalentu) a Francií (9,4 procenta, 1,4 milionu tun ropného ekvivalentu).

Belgie, Finsko, Maďarsko a Švédsko nevykázaly žádnou produkci bioplynu.

Zpráva poskytuje podrobné informace o dodávkách pevné biomasy, která zahrnuje především dřevní biomasu / lesní biomasu (66 procent), biomasu z organického odpadu (26 procent – z níž tři čtvrtiny byly v Německu) a zemědělskou biomasu (8 procent), zejména ve Švédsku a Finsku.

Celkově se primární nabídka pevné biomasy v EU zvýšila z 3 336 811 TJ v roce 2008 na 4 454 768 TJ v roce 2021, což představuje nárůst o 33,5 procent. Největší nárůst domácí produkce pevné biomasy v tomto období byl zaznamenán pro použití dřevěných pelet (413 procent) a živočišného odpadu (351,9 procent).

V odvětví dopravy zpráva konstatuje, že podíl energie z obnovitelných zdrojů neustále roste.

Je třeba zdůraznit, že používání moderních biopaliv a jiných biopaliv vyráběných ze vstupních surovin uvedených v příloze směrnice o obnovitelných zdrojích energie, jakož i podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů, se v průběhu času podstatně zvýšily. Celkově se konečná spotřeba biopaliv v roce 2021 ve srovnání s rokem 2013 zvýšila o 39 procent.

Konečná spotřeba biopaliv v odvětví dopravy v roce 2021 činila v EU celkem 16,5 milionu tun ropného ekvivalentu, což je od roku 39 nárůst o 2013 procent, přičemž bionafta představuje zhruba 80 procent celkové spotřeby biopaliv v odvětví dopravy. Bioetanol byl druhým nejspotřebovávanějším typem paliva (18 procent) a biometan a další kapalné biosložky dohromady méně než 1 procento.

Pokud jde o vytápění a chlazení, v roce 17 se v EU k výrobě 3,2021 Mtoe hrubého tepla v EU použila paliva z biomasy a biokapaliny, zejména s využitím pevné biomasy (76 procent), následované obnovitelným komunálním odpadem (18,1 procent) a bioplyny (5,0 procent).

K hrubé výrobě elektrické energie bylo v roce 45 použito 6,14 Mtoe paliv z biomasy a 6,2021 Mtoe biokapalin. To představovalo 15 procent celkové hrubé výrobyy elektřiny z obnovitelných zdrojů a 6 procent celkové hrubé elektřiny. Sedmdesát čtyři procenta hrubé elektřiny z biomasy bylo vyrobeno v kombinovaných teplárnách a elektrárnách, zejména z pevné biomasy (54,8 procent), bioplynů (31,1 procento) a obnovitelného komunálního odpadu (11,6 procent).

Evropská komise schválila v tomto týdnu českou státní podporu pro výrobce biometanu v objemu až 2,4 miliardy eur (59 miliard korun). Podpora bude mít formu zeleného bonusu k ceně zemního plynu, vyplácena bude po dobu 20 let. Určena je jak na výstavbu nových zařízení, tak na konverzi starších bioplynových stanic zaměřených na výrobu zelené elektřiny.

Jak dále Evropská komise uvedla ve svém rozhodnutí, podpora je určena zejména pro malé a střední podniky nebo společenství pro obnovitelné zdroje, a sice na projekty s instalovaným výkonem do 6 MW. Předpoklad je, že podporu z programu budou čerpat zařízení s celkovou výrobou až 337 milionů metrů krychlových biometanu. Proces notifikace v Bruselu byl poměrně zdlouhavý, zabral dva roky.

Biometan představuje obnovitelnou náhradu za zemní plyn, s jeho využíváním se počítá v řadě oblastí od dopravy po vytápění budov. „Mám radost, že Evropská komise schválila český program na podporu výroby udržitelného biometanu. Pomůže nám s přechodem z bioplynových stanic, které vyrábí elektřinu s účinností 40 procent na biometanové, které produkt vtláčí zpátky do plynárenské sítě a mají tak mnohem větší účinnost,“ vítá rozhodnutí Evropské komise ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Zdroj: Ekonomický deník

Evropa kráčí slibně vpřed ve výrobě energie ze zemědělských odpadů  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz