Hodnocení výroby elektřiny z bioplynu v roce 2014

čtvrtek, 9. dubna 2015

Energetický regulační úřad zveřejnil měsíční statistiky výroby elektrické energie za prosinec 2014, a tak Vám přinášíme aktuální statistiky týkající se výroby bioplynu v loňském roce (k 31. 12. 2014).

V roce 2014 nebyla zprovozněna žádná nová zemědělská bioplynová stanice, pouze dva nové zdroje spalující kalový plyn. Omezení nárůstu bioplynových stanic v loňském roce bylo důsledkem zákona č. 310/2013 Sb., kterým došlo ke změně zákona č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie. Podle této úpravy byla v podstatě zastavena podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů uvedených do provozu po 31. 12. 2013. Tomu odpovídají i statistická data zveřejněná ERÚ.

Celková brutto výroba elektrické energie v roce 2014 dosáhla 86 153 GWh, rozdíl oproti roku 2013 je zanedbatelný. Stejně tak se výrazně nelišila celková hrubá produkce elektřiny z obnovitelných zdrojů. V roce 2014 dosáhla 10 161 GWh, což je o necelých 33 GWh více než v roce předešlém.

OZE se v roce 2014 podílely na výrobě elektřiny 11,8 %, což je pouze o 0,2 % více než v roce 2013.

Celková hrubá produkce elektřiny z bioplynu dosáhla v roce 2014 2 556 GWh, což znamená 14% nárůst oproti roku 2013. Spalováním bioplynu bylo vyrobeno téměř dvakrát více elektřiny než spalováním zemního plynu. Celková výroba elektřiny ze zemního plynu v roce 2014 klesla o téměř pětinu oproti roku 2013 na celkových 1 355 GWh. Brutto produkce elektřiny ze spalování bioplynu a zemního plynu v průběhu posledních sedmi let je znázorněna na obr. 1.

Obr. 1: Brutto produkce elektřiny ze spalování bioplynu a zemního plynu.

Podíl bioplynu se na celkové výrobě elektřiny vzrostl z 2,6 % v roce 2013 na 3 % v roce 2014. V loňském roce také vzrostl podíl bioplynu na výrobě elektřiny z OZE na 25,2 %, tedy více než čtvrtina vyrobené obnovitelné energie pocházela ze spalování bioplynu. Podíl jednotlivých obnovitelných zdrojů energie na celkové hrubé výrobě elektřiny z OZE je znázorněn na obr. 2.

Hodnocení výroby elektřiny z bioplynu v roce 2014  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz