BPS_2015_03_01

Hodnocení výroby elektřiny z bioplynu v roce 2015

neděle, 17. dubna 2016

Energetický regulační úřad již zveřejnil měsíční statistiky výroby elektrické energie za prosinec 2015, a tak Vám přinášíme aktuální statistiky týkající se výroby bioplynu v loňském roce (k 31. 12. 2015).

V roce 2015 nebyla zprovozněna žádná nová bioplynová stanice, došlo pouze k rozšíření jedné výrobny o nový zdroj ORC o výkonu 175 kW. Omezení nárůstu bioplynových stanic minulých dvou letech je důsledkem zákona č. 310/2013 Sb., kterým došlo ke změně zákona č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie. Podle této úpravy byla v podstatě zastavena podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů uvedených do provozu po 31. 12. 2013. Tomu odpovídají i statistická data zveřejněná ERÚ.

Celková brutto výroba elektrické energie v roce 2015 dosáhla 83 887 GWh, rozdíl oproti roku 2014 je zanedbatelný. Stejně tak se výrazně nelišila celková hrubá produkce elektřiny z obnovitelných zdrojů. V roce 2015 dosáhla 10 572 GWh, což je o 411 GWh více než v roce předešlém.

OZE se v roce 2015 podílely na výrobě elektřiny 12,6 %, což je o 0,8 % více než v roce 2014.

V roce 2015 dosáhla celková hrubá produkce elektřiny z bioplynu 2 610 GWh, což znamená 2% nárůst oproti roku 2014. Spalováním bioplynu bylo vyrobeno téměř o čtvrtinu více elektřiny než spalováním zemního plynu. Celková výroba elektřiny ze zemního plynu v roce 2015 výrazně vzrostla, a to o téměř polovinu oproti roku 2014 na celkových 1 963 GWh. Brutto produkce elektřiny ze spalování bioplynu a zemního plynu v průběhu posledních osmi let je znázorněna na obr. 1.

Obr. 1: Brutto produkce elektřiny ze spalování bioplynu a zemního plynu

 

Podíl bioplynu se na celkové výrobě elektřiny jen zanedbatelně vzrostl z 3,0 % v roce 2014 na 3,1 % v roce 2015. V loňském roce mírně klesl podíl bioplynu na výrobě elektřiny z OZE na 24,7 %. Necelá čtvrtina vyrobené obnovitelné energie tedy pocházela ze spalování bioplynu. Podíl jednotlivých obnovitelných zdrojů energie na celkové hrubé výrobě elektřiny z OZE je znázorněn na obr. 2.

Obr. 2: Graf podílu jednotlivých OZE na celkové hrubé produkci elektřiny z OZE.

 

Zdroj dat: Energetické regulační úřad a OTE, a.s.

Hodnocení výroby elektřiny z bioplynu v roce 2015  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz