logo-big

Hodnocení výroby elektřiny z bioplynu v roce 2016

úterý, 25. dubna 2017

Energetický regulační úřad již zveřejnil svou Čtvrtletní zprávu o provozu ES ČR za IV. čtvrtletí, a tak Vám přinášíme aktuální statistiky týkající se výroby bioplynu v loňském roce (k 31. 12. 2016).

V roce 2016 byly zprovozněny dvě nové bioplynové stanice, obě zpracovávající biologicky rozložitelné odpady. První z nich byla uvedena do provozu v červenci roku 2016 v areálu skládky Horní Suchá na Karvinsku. Využívá technologie suché fermentace a zpracuje až 12 tisíc tun odpadu ročně, který do té doby společnost kompostovala bez energetického využití. Energoblok této stanice tvoří tři mikroturbíny, což je v ČR unikátní. Druhou stanicí je energetické centrum recyklace bioodpadu Rapotín, které bylo uvedena do provozu v říjnu loňského roku v okrese Šumperk.

Celková brutto výroba elektrické energie v roce 2016 dosáhla téměř 84 TWh, rozdíl oproti roku 2015 je zanedbatelný. Stejně tak se výrazně nelišila celková hrubá produkce elektřiny z obnovitelných zdrojů. V roce 2016 dosáhla téměř 10,5 TWh, což je o necelých 0,09 TWh méně než v roce předešlém.

OZE se v roce 2016 podílely na výrobě elektřiny stejně jako v roce předešlém 12,6 %.

V roce 2016 dosáhla celková hrubá produkce elektřiny z bioplynu 2 600 GWh, o 10 GWh méně než v roce 2015. V loňském roce výrazně vzrostla produkce elektrické energie ze zemního plynu, a to o téměř 75 % oproti roku 2015 na celkových 3 422 GWh, a poprvé od roku 2011 předčila bioplyn (viz obr. 1).

Obr. 1: Brutto produkce elektřiny ze spalování bioplynu a zemního plynu.

Tento výrazný růst je způsoben nízkou cenou zemního plynu a rostoucí cenou černého uhlí. V srpnu roku 2016 byla spuštěna paroplynová elektrárna v Počeradech, což vedlo ke skokovému vzrůstu spotřeby zemního plynu. Změna je patrná na obr. 2, kde je znázorněna výroba elektrické energie brutto ze zemního plynu v jednotlivých měsících v letech 2015 a 2016.

Obr. 2: Výroba elektrické energie brutto v jednotlivých měsících let 2015 a 2016.

Podíl bioplynu na celkové výrobě elektřiny zůstal na 3,1 %. Výrazně se nezměnil ani podíl bioplynu na výrobě elektřiny z OZE, který dosahoval 24,8 %, tedy téměř čtvrtina vyrobené obnovitelné energie pocházela ze spalování bioplynu. Podíl jednotlivých obnovitelných zdrojů energie na celkové hrubé výrobě elektřiny z OZE je znázorněn na obr. 3.

Obr. 3: Graf podílu jednotlivých OZE na celkové hrubé produkci elektřiny z OZE.

Zdroj dat: Energetické regulační úřad

Hodnocení výroby elektřiny z bioplynu v roce 2016  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz