biplyn_stanice_trebon

Jak sledovat emise z BPS a z bioplynu

pátek, 10. října 2014

V poslední době se šíří různé zprávy o povinnostech provozovatelů BPS ohledně měření emisí. Zde musíme rozlišovat dvě různé situace. První je vlastní technologie. V případě BPS máme z hlediska zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. obvykle dva vyjmenované stacionární zdroje znečišťování ovzduší uvedené v příloze č. 2 k tomuto zákonu:

 

zdroj 1: kód 3.7. Výroba bioplynu - zahrnuje veškeré součásti technologie BPS – od vstupních jímek, přes fermentory, až po sklady digestátu a havarijní hořák (fléru) – a jako taková nemá specifický emisní limit, tudíž ani povinnost měření. Jako vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší však musí být provozována v souladu s platným povolením a podmínkami v něm stanovenými a se schváleným provozním řádem BPS.

zdroj 2: kód 1.2. Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu … (podle příkonu kogenerační jednotky - od 0,3 MW do 5 MW vč. / nad 5 MW).

Vzhledem k příkonu dané kogenerační jednotky jsou v tomto případě rovněž stanoveny specifické emisní limity, přičemž platí, že povinnost pravidelného měření platí až od 1 MW příkonu. Do tohoto limitu se měření nahrazuje výpočtem podle § 3 odst. 5 písm. a) prováděcí vyhlášky č. 415/2012 Sb. (tzv. emisní vyhláška). Obvykle je tedy v těchto případech vyžadováno pouze prvotní změření v rámci kolaudačního řízení, které prokáže plnění daných emisních limitů.

Tolik ke sledování emisí a jejich měření u klasických zemědělských BPS. Na straně druhé však stojí vyprodukovaný bioplyn, který je obvykle využíván jako palivo pro kogenerační jednotku a je pak tedy pouze prostředkem pro výrobu elektřiny a tepla.

Vyvstává otázka, jaké jsou požadavky na kvalitu bioplynu jako paliva. Klíčovým faktorem v rozhodnutí, zda máme povinnost plnit požadavky na kvalitu paliv dle emisní vyhlášky je, zda toto palivo uvádíme na trh, nebo ho využíváme pro vlastní potřebu.

Dle § 16 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší (č. 201/2012 Sb.) smí být v ČR uváděna na trh pouze paliva, která splňují požadavky na kvalitu paliv stanovené prováděcím předpisem (emisní vyhláška). Splnění těchto požadavků je osoba uvádějící palivo na trh povinna odběrateli paliva prokázat.

  • Pokud je tedy bioplyn dodáván jiným subjektům – uváděn na trh, musí plnit parametry dle přílohy č. 3 emisní vyhlášky (včetně například měření obsahu chlóru).
  • Pokud je bioplyn využíván pouze pro vlastní potřebu (výrobu energie v KGJ), pak tyto obecné požadavky na kvalitu paliv splňovat nemusí, pouze takové, aby daná technologie dobře fungovala (sledují se parametry dané výrobcem) a splňovala následně emisní limity.

Kvalita bioplynu má být proto sledována v pravidelných intervalech prostřednictvím podrobných analýz pro zajištění optimálního chodu zařízení, přičemž novou analýzu bioplynu je samozřejmě nutné provést vždy v případě výraznější změny vstupních surovin.

Dalším hlediskem, které se v případě paliva musí vzít v potaz je, že dle § 17 odst. 1, písm. c) zákona o ochraně ovzduší, smí provozovatel stacionárního zdroje spalovat pouze paliva, která splňují požadavky na kvalitu paliv stanovené prováděcím právním předpisem a jsou určená výrobcem stacionárního zdroje nebo paliva uvedená v povolení provozu. Pokud je tedy bioplyn uveden v povolení provozu, pak i tuto podmínku považujeme za splněnou.

Autor: Bc. Lada Kvasničková, Ing. Jan Matějka – ECO trend s.r.o.

Tato informace byla zpracována s laskavou pomocí pracovníků jihočeského Krajského úřadu, kterému tímto za konzultaci i obvykle vstřícný přístup, velmi děkujeme.

Jak sledovat emise z BPS a z bioplynu  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz