2347_1_1280-0-0_

MPO vyhlásilo dotační výzvu pro vtláčení bioplynu

úterý, 14. července 2020

Dne 1. 07. 2020 byla vyhlášena VI. výzva programu Nízkouhlíkové technologie aktivita d) Úpravu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě nebo jeho plnění v rámci místní infrastruktury OP PIK 2014 až 2020.

Cílem programu ,,Nízkouhlíkové technologie" je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti obnovitelných zdrojů energie a nakládání s energií. Zvýšení využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií, které se zatím v ČR běžně neuplatňují. Výstupem projektů bude rozšiřování moderních nízkouhlíkových technologií v oblasti obnovitelných zdrojů energie a zvýšení soběstačnosti ČR v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů, čímž se zvyšuje vedle konkurenceschopnosti rovněž i celkový inovační potenciál ČR.

Výzva na webu MPO

Plánovaná alokace na tuto výzvu je 100 mil. Kč (podporu pro podniky nesplňující definici malých a středních podniků dle přílohy č. 1 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 lze poskytnout maximálně do výše 80 % alokace na tuto výzvu). Jedná o průběžnou výzvu, kde příjem žádostí o podporu bude probíhat od 15. 07. 2020 do 18. 12. 2020.

Míra podpory bude odpovídat rozdílu mezi způsobilými náklady a provozním ziskem z investice. Od způsobilých nákladů se odečte provozní zisk, a to buď ex ante nebo uplatněním mechanismu zpětného vymáhání podpory. Výpočet výše způsobilých výdajů je popsán v Příloze č. 2 NUT Vymezení způsobilých výdajů.

Min. výše dotace je 500 tis. Kč a max. do výše 35 mil. Kč.

Některé podmínky a výběrová kritéria IV. Výzvy programu Nízkouhlíkové technologie aktivita d) Úpravu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě nebo jeho plnění v rámci místní infrastruktury byly modifikovány na základě zkušeností z implementace předchozích výzev a diskuse se sociálními partnery. Oproti předchozím výzvám došlo ke zrušení hodnotícího kritéria D Specifická kritéria: Projekt bude realizován v území, které alespoň ze 70 % plochy zahrnuje okresy vykazující podíl nezaměstnaných osob vyšší, než je průměrný podíl za ČR.

MPO předpokládá, že tyto změny v rámci VI. výzvy programu Nízkouhlíkové technologie aktivita d) Úpravu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě nebo jeho plnění v rámci místní infrastruktury výrazně napomohou ke zvýšení zájmu žadatelů ze strany podnikatelského sektoru o nákup zařízení na využívání druhotných surovin a tím úspěšně vyčerpat finanční prostředky alokované na realizaci programu.

MPO vyhlásilo dotační výzvu pro vtláčení bioplynu  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz