Novela zákona o podpoře OZE ponese i stopy práce CzBA

pátek, 2. července 2010

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR připravilo novelu zákona č. 180/2005 Sb., která by měla být schválena pod novým názvem „o podpoře využívání energie z obnovitelných a druhotných zdrojů a z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a o změně některých zákonů (zákon o podporovaných zdrojích energie)“. Tato novela vytváří podmínky pro mnohem striktnější regulaci obnovitelných zdrojů energie a svazuje podporu vyrobené elektřiny s Národním akčním plánem České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů. CzBA se spolu s ostatními asociacemi OZE rozhodla pro společnou práci na připomínkování zákona i akčního plánu a podepsala se pod společný dokument, který byl na MPO zaslán.

Kromě toho prostřednictvím Ministerstva zemědělství podala vlastní náměty na optimalizaci této zákonné úpravy. Zásadní byly námitky především pro stanovení stropů podpory z hlediska vyrobené elektřiny u jednotlivých typů OZE a podcenění potenciálu bioplynu jako přirozeného a dobře regulovatelného OZE. Tyto námitky byly prezentovány ve spolupráci s Agrární komorou ČR na jednání s MPO dne 16.6.2010 a následně byla ze strany MPO přislíbena úprava v intencích strategického cíle CzBA pro rok 2020.

Novela zákona o podpoře OZE ponese i stopy práce C  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz