dispecink_orig

Povinnost vybavit BPS dispečerským řízením

čtvrtek, 14. března 2013

V rámci různých rozhovorů zjišťujeme, že velká část provozovatelů neví o své povinnosti vybavit svoji bioplynovou stanici systémem dispečerského řízení.

Tato povinnost vychází z §23 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění (novela Energetického zákona z roku 2011), kde se v písmenu q) uvádí:

Výrobce elektřiny je povinen vybavit výrobnu elektřiny s instalovaným výkonem 100 kW a více zařízením umožňujícím dispečerské řízení výrobny elektřiny a udržovat toto zařízení v provozuschopném stavu; tato povinnost se nevztahuje na výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje elektřiny poprvé uvedené do provozu do roku 2000 o instalovaném výkonu do 10 MW včetně a na průtočné malé vodní elektrárny s instalovaným výkonem do 10 MW včetně.“

Následně §104 definuje, že pro všechny zdroje nad 100 kW je nejzazším termínem 30. červen 2013. Vlastní využití dispečerského řízení je zakotveno v pravidlech řízení distribuční soustavy, které vydává každý jednotlivý provozovatel distribuční soustavy.

Dotazník k povinnosti vybavit BPS dispečerským řízením

Během jednání v roce 2011 CzBA aktivně zasáhla do debaty o dispečerském řízení BPS. Díky tomu byly nastaveny jiné režimy řízení výkonu, a to 100-75-50-0% (s ohledem na efektivní využití bioplynu), oproti ostatním zdrojům, které budou řízeny v hladinách 100-70-30-0% výkonu. Základem této kaskády je odpojování zdrojů v sekvenci dle charakteru výroby elektřiny. V první vlně budou omezovány, resp. odpojovány fotovoltaické elektrárny, následně větrné elektrárny a potom bioplynové stanice bez KVET. Bioplynové stanice a jiné kogenerační zdroje se společnou výrobou elektřiny a tepla se budou odpojovat poslední.

Upozorňujeme, že se jedná o relativně nákladnou záležitost (statisíce Kč), pokud na to již technologie nebyla připravena. Pro vyjasnění otázek kolem dispečerského řízení připravujeme přibližně na polovinu dubna specializovaný seminář. Sledujte proto pečlivě stránky CzBA (případně se zaregistrujte k odběru našeho newsletteru) a vyplňte uvedený dotazník!

Povinnost vybavit BPS dispečerským řízením  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz