egu_logo

Přechod zemědělské bioplynové stanice na stanici biometanovou nemusí být vždy výhodou

pondělí, 8. července 2024

Přechod zemědělské bioplynové stanice na biometanovou může být výzvou, zvláště v kontextu současných provozních podpor. Jakmile provozní podpora pro kogeneraci skončí, otevírají se nové možnosti, ale také přicházejí komplikace. Tento článek se zaměřuje na ekonomické zhodnocení konkrétní bioplynové stanice (BPS).

Jedním ze scénářů je pokračovat v plnohodnotném provozu kogenerační jednotky (KGJ). Po skončení provozní dotace na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (KVET) existuje možnost modernizace BPS za účelem získání nové provozní podpory. Ta má ale nastaveny přísné podmínky pro využívání tepla a získání provozní podpory, pro zkoumanou BPS, nelze uvažovat. Dále je možné elektřinu prodávat na denním trhu se zárukou původu nebo v zasmluvněném období a pokračovat ve stávajícím zaběhlém režimu, už ale bez provozní podpory.

Druhým scénářem je transformace bioplynové stanice (BPS) na biometanovou (BMS). Bereme v úvahu provozní podporu od státu i možnost prodeje záruk původu pro biometan. Pro zlepšení ekonomiky provozu je možné poskytovat služby výkonové rovnováhy (SVR). Pro porovnání uvažujeme reálnou BPS s ročními vstupy 40 tisíc tun a instalovaným výkonem 1 000 kW. Jedná se o zemědělskou stanici s převážně vlastními vstupy: kejda, kukuřičná siláž, travní senáž, hnůj a cukrovarské řízky. Současně BPS prodává teplo do blízkého areálu a tím výrazně zlepšuje ekonomiku podnikání.

Naším cílem je identifikovat, jaké jsou ekonomické výhody a nevýhody jednotlivých variant, zejména v kontextu končící provozní podpory. Můžeme předpokládat, že po ukončení stávající podpory KVET bude prodej biometanu ziskovější než pokračovat v kogeneraci bez další modernizace. Přechod na biometan tak představuje strategickou volbu, kterou je třeba pečlivě zvážit s ohledem na dlouhodobé investiční a provozní náklady.

Kogenerační jednotky a jak dál?

Kogenerační jednotky byly instalovány v roce 2010 a dle současných provozních dotací pobírají podporu 4 444 CZK/MWh. Provozní podporu můžeme uvažovat tedy do konce roku 2030. Vstupní suroviny pochází ze zemědělské činnosti majitele BPS. I po skončení provozní podpory bude BPS moci nadále prodávat teplo. Modernizace, tedy získání další provozní podpory, nebyla uvažována. I se současným prodejem tepla nejsou přísné podmínky splněny.

Biometan a možnosti podpory

Celková roční produkce biometanu je cca 2,2 mil m3. Na vlastní roční technologickou spotřebu tepla pro fermentory a teplo do areálu je nutné použít biometan o objemu cca 0,7 mil m3. Pro vtláčení do plynárenské sítě počítáme s 1,5 mil. m3 biometanu ročně, to je přibližně 13,5 GWh/rok dodané energie. Elektrická energie vyrobená pomocí KGJ je použita na vlastní technologickou spotřebu, provoz membránové separace a přebytek je prodáván do sítě za ceny denního trhu.

Od roku 2026 bude provozní podpora ve formě aukcí a jednotliví výrobci budou soutěžit o výši provozní podpory. V současnosti ještě není plně jasné, jak aukce bude probíhat a je uvažována současná výše referenční ceny pro zelený bonus. Jedná se tedy o konzervativní přístup. V současné době je možné se ucházet o investiční dotaci vypsanou pod záštitou OP TAK. Omezující podmínkou pro získání dotace je ale 0 % potravinářských a krmných vstupních surovin, ty se v současnosti na vstupu zkoumané BPS nacházejí, a proto není s investiční dotací uvažováno.

Situace se ale mění, když se rozhodneme nejít formou provozní podpory. V takovém případě je možné požádat o vydávání záruk původu na biometan a skrze obchodníka je prodávat na trhu. Délka takového kontraktu může být v některých případech až 10 let. Určující je pak cena, kterou jste schopni získat. Pro cíleně pěstované vstupy s nízkou úsporou emisí CO2 se cena pohybuje okolo 400 CZK/MWh. U odpadu, a především surovin jako kejda a hnůj, které mohou mít i zápornou stopu CO2, může být cena až 2 500 CZK/MWh. Vzhledem ke vstupním surovinám, a především velkému zastoupení kejdy, uvažujeme cenu záruky původu okolo 1 355 CZK/MWh po odečtení poplatku obchodníkovi. Současně očekáváme růst ceny za ušetřený gCO2eq v následujících letech.

V případě přechodu na biometan můžeme využití zbývající výkon v KGJ pro služby výkonové rovnováhy. Za službu provozovatel dostává dvě platby, první, když nabízí svůj výkon a je v pohotovosti, a druhou za objem dodané regulační energie v případě sepnutí. Při vtláčení biometanu nejsou všechny současné KGJ plně využity, a právě tento výkon může být nabídnut. Pro výpočet jsme uvažovali službu mFRR+.

Ve výpočtech jsme se opírali o vlastní dlouhodobé výhledy cen elektřiny, plynu a SVR a naše dlouholeté zkušenosti v energetice.

Ekonomické zhodnocení zkoumaných scénářů

Graf 1 kumulativní zisk zkoumaných scénářů

KVET – kombinovaná výroba elektřiny a tepla; BM – biometan; SVR – služby výkonové rovnováhy

Graf porovnává zkoumané scénáře pro BPS, která je popsána výše. Díky vhodným vstupním surovinám, a především vysokému podílu kejdy, je prodej záruk původu nejvíce ziskový. Návratnost takového scénáře je 5 let. Návratnost s provozní podporou je okolo 6 let od spuštění do provozu.

Důvod, proč je provoz BPS ziskový i po skončení provozní podpory je především prodej tepla a očekávaný růst ceny elektřiny, dle našich výhledů. Bez prodeje tepla by byl provoz ztrátový, jak je znázorněno na grafu níže.

Graf 2 kumulativní zisk KVET

Doporučení na závěr

Závěrem lze přechod na upgrading a vtláčet biometanu do plynárenské sítě pro zkoumanou BPS označit za výhodný. Obecně je přechod na biometan vhodný pro ty, kteří nemohou prodávat teplo v dostatečné míře a nesplní tak vysoké požadavky pro získání modernizační podpory. Klíčovým faktorem pro ekonomiku podnikání je cena vstupních surovin – pokud má provozovatel vlastní produkci a digestát zpracovává ve svém zemědělství, bude mít většinou lepší podmínky než ten, kdo vstupní suroviny nakupuje.

Je zde však jedno „ale“ – při současných podmínkách a vysoké provozní podpoře má KVET stále přibližně o 50 % vyšší zisk oproti prodeji biometanu se zárukami původu a poskytováním SVR. Současná podpora pro KVET tak znevýhodňuje transformaci stávajících BPS. Po skončení provozní podpory je však prodej biometanu ziskovější.

Při transformaci na BMS je také třeba vzít v úvahu délku výstavby. Od investičního záměru, přes projektovou dokumentaci, povolení, realizaci až po plnohodnotný režim to může trvat 2 – 4 roky. Zároveň s rostoucím počtem zájemců o transformaci na BMS se bude prodlužovat doba přestavby. Během transformace je provoz KVET omezen pouze minimálně. Lze tedy plnohodnotně pobírat současnou podporu KVET a zároveň transformovat na BMS a tím se připravovat na další provoz.

Energetika se dynamicky mění a je nutné na tyto změny reagovat. Biometanové stanice mohou fungovat jako zařízení, která budou prodávat biometan a elektřinu, a tím flexibilně reagovat na ceny denního trhu. Zároveň budou poskytovat služby výkonové rovnováhy a tím stabilizovat domácí síť.

Autor: Ing. Patrik Peťovský, EGÚ Brno, a.s.

 

Přechod zemědělské bioplynové stanice na stanici biometanovou nemusí být vždy výhodou  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz