Přehled legislativy platné od 1.1. 2011

Přehled legislativy platné od 1.1. 2011

pondělí, 3. ledna 2011

Internetový server ESIPA zveřejnil seznam legislativy platné od 1.1. 2011. Přinášíme Vám přehled patnácti novinek dotýkajících se oblasti energetiky:

 1. 438/2010 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o výši nákladů na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů hrazených provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli regionální distribuční soustavy formou dotace z prostředků státního rozpočtu
 2. 416/2010 Sb. Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních
 3. 405/2010 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí (č. 3/2010, č. 4/2010, č. 5/2010) (Mění 24/2010 Sb. ruší cenové rozhodnutí č. 8/2009)
 4. 402/2010 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (Mění 180/2005 Sb.;Mění 334/1992 Sb.;Mění 357/1992 Sb.)
 5. 401/2010 Sb. Vyhláška o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu
 6. 400/2010 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů (Mění 541/2005 Sb.)
 7. 393/2010 Sb. Vyhláška o oblastech povodí (Ruší 292/2002 Sb.;Ruší 390/2004 Sb.)
 8. 370/2010 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem (Mění 365/2009 Sb.)
 9. 366/2010 Sb. Vyhláška o způsobu rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé vody pro více odběrných míst (Ruší 477/2006 Sb.)
 10. 363/2010 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění (Mění 554/2002 Sb.)
 11. 338/2010 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 2/2010)
 12. 330/2010 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů (Mění 180/2005 Sb.)
 13. 91/2010 Sb. Nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv (Ruší 111/1981 Sb.)
 14. 468/2009 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů (Mění 541/2005 Sb.)
 15. 365/2009 Sb. Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem (Výjimka účinnosti )

Zdroj: ESIPA

Přehled legislativy platné od 1.1. 2011 | Aktuality | Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz