Senát schválil energetický zákon

Senát schválil energetický zákon

pondělí, 13. června 2011

Senát schválil energetický zákon. Pro provozovatele bioplynových stanic vybíráme to nejpodstatnější.

§ 30a

Výstavba výrobny elektřiny

(1) Výstavba výrobny elektřiny o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více je možná pouze na základě udělené státní autorizace na výstavbu výrobny elektřiny (dále jen „autorizace“). Za celkový instalovaný elektrický výkon výrobny elektřiny se považuje součet hodnot instalovaných výkonů výrobních jednotek v místě připojení do elektrizační soustavy.

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. V územních řízeních o umístění výrobny elektřiny zahájených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se nepoužijí ustanovení § 30a až 30d zákona č. 458/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Výrobce elektřiny je povinen vybavit výrobnu elektřiny s instalovaným výkonem 2 MW a více uvedenou do provozu před nabytím účinnosti tohoto zákona zařízením umožňujícím dispečerské řízení do 30. června 2012.

Výrobce elektřiny je povinen vybavit výrobnu elektřiny s instalovaným výkonem od 100 kW do 2 MW uvedenou do provozu před nabytím účinnosti tohoto zákona zařízením umožňujícím dispečerské řízení do 30. června 2013. 

Tento zákon nabývá účinnosti třicátým dnem po dni jeho vyhlášení, s výjimkou § 17d, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.

Senát schválil energetický zákon  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz