1000x1000-1365753033-ip-res12

Státní úřad inspekce práce se zaměří na kontroly BPS

pondělí, 10. února 2014

Podle Ročního programu kontrolních úkolů na rok 2014, který byl zpracován v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 písm c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, je jedním z úkolů Bezpečnost práce při provozu bioplynových stanic. Znamená to, že provozovatelé BPS by měli zaměřit svou pozornost na plnění svých povinností v této oblasti, včetně řádného proškolení zaměstnanců.

Plán je uveřejněn zde.

Inspekce zdůvodňuje svůj úkol tím, že v posledních několika letech došlo k rapidnímu nárůstu instalací bioplynových stanic, především v zemědělské prvovýrobě. Protože se jedná o složité technologické zařízení, které nebylo v zemědělské výrobě dříve provozováno, bude prováděna kontrola, zda jsou dodržovány platné předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jestli byly bioplynové stanice uvedeny do provozu v souladu s platnou legislativou. Dalším důležitým aspektem je to, že některé

technologické celky bioplynových stanic jsou provozovány v prostředí s nebezpečím výbuchu, proto bude kontrolní činnost zaměřena i na oblast zpracování předepsané dokumentace o ochraně před výbuchem a z ní plynoucích požadavků.

Cílem kontrolního úkolu je prověřit stav a úroveň dodržování bezpečnostních předpisů při provozu bioplynových stanic zejména se zaměřením na vyhrazená plynová a elektrická zařízení. Budou provedeny kontroly plnění povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP v souvislosti s provozem, údržbou, opravami, kontrolami a revizemi bioplynových stanic.

Česká bioplynová asociace připravuje seminář zaměřený na provoz bioplynových stanic na 10.4.2014. Program a přihlašovací formulář budou k dispozici v druhé polovině února.

Státní úřad inspekce práce se zaměří na kontroly B  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz