ERU_res

Výkladové stanovisko ERÚ k cenovému rozhodnutí

neděle, 25. března 2012

ERÚ vydal výkladové stanovisko k ustanovení bodu 1.6.2 Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu (pdf)

 

 

 

 

 

Právní předpis:

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2011 ze dne 23. listopadu 2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů

Ustanovení právního předpisu:

Bod 1.6.2. Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů

Související právní předpisy:

§ 17 odst. 6 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

§ 6 zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve znění pozdějších předpisů)

Čl. 3 směrnice Rady 2004/8/ES o podpoře kombinované výroby tepla a elektřiny založené na poptávce po užitečném teple na vnitřním trhu s energií a o změně směrnice 92/42/EHS

Vyhláška č. 344/2009 Sb., o podrobnostech způsobu určení elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla založené na poptávce po užitečném teple a určení elektřiny z druhotných energetických zdrojů

I. Účel výkladového stanoviska

Energetický regulační úřad jako správní orgán spůsobností výkonu regulace venergetických odvětvích a výkonu dozoru nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává podle ustanovení § 17e odst. 1 písm. d) energetického zákona výkladové stanovisko k ustanovení bodu 1.6.2. cenového rozhodnutí č. 7/2011.

Cenové rozhodnutí č. 7/2011 ze dne 23. listopadu 2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů v bodě 1.6.2. stanoví, že výrobce, který nárokuje podporu formou výkupní ceny nebo zeleného bonusu pro elektřinu vyrobenou spalováním bioplynu v bioplynové stanici kategorie AF1 pro zdroj uvedený do provozu v době od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012, je povinen splnit podmínku výroby a efektivního využití vyrobené tepelné energie podle bodu 1.6.2. cenového rozhodnutí č. 7/2011, tj. je povinen efektivně využít vyrobenou tepelnou energii minimálně v úrovni 10% vůči vyrobené elektřině v daném roce, s výjimkou elektřiny pro technologickou vlastní spotřebu elektřiny a tepla.

Energetický regulační úřad výkladovým stanoviskem vydávaným podle ustanovení § 17e odst. 1 písm. d) energetického zákona informuje o přístupu, který bude zohledňovat ve své rozhodovací činnosti podle ustanovení § 17 odst. 7 písm. d) energetického zákona, bude-li se předmět sporu týkat aplikace ustanovení bodu 1.6.2. cenového rozhodnutí č. 7/2011. Předmětem tohoto výkladového stanoviska je především bližší vymezení podmínek stanovených v bodě 1.6.2. cenového rozhodnutí č. 7/2011 pro poskytnutí podpory formou výkupní ceny nebo zeleného bonusu pro elektřinu vyrobenou spalováním bioplynu v bioplynové stanici kategorie AF1 pro zdroj uvedený do provozu v době od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012.

II. Licence na výrobu a rozvod tepelné energie

Dodávkou tepelné energie se podle ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) bod 3. energetického zákona rozumí dodávka energie tepla nebo chladu k dalšímu využití jinou fyzickou či právnickou osobou. Podle ustanovení § 3 odst. 3 energetického zákona lze v energetických odvětvích na území České republiky podnikat pouze na základě licence udělené Energetickým regulačním úřadem. Licence se podle tohoto ustanovení energetického zákona nevyžaduje v případě, že výroba tepelné energie je určena pro dodávku konečným spotřebitelům jedním odběrným tepelným zařízením ze zdroje tepelné energie umístěného v témže objektu nebo mimo objekt v případě, že slouží ke stejnému účelu.

III. Způsob prokazování splnění podmínky o podílu efektivně využitého tepla

Splnění podmínky stanovené podle bodu 1.6.2. cenového rozhodnutí č. 7/2011 nelze prokázat jiným způsobem než skutečným měřením efektivně využité tepelné energie.

Dokladem pro vyhodnocování množství naměřené elektřiny a užitečného tepla je měsíční nebo roční výkaz o výrobě elektřiny ze zdrojů s kombinovanou výrobou, jehož vzor je uveden v příloze č. 6 vyhlášky č. 344/2009 Sb., o podrobnostech způsobu určení elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla založené na poptávce po užitečném teple a určení elektřiny z druhotných energetických zdrojů.

IV. Pojem efektivní využití tepelné energie

Ustanovení bodu 1.6.2 cenového rozhodnutí č. 7/2011 stanoví jako podmínku pro poskytnutí podpory formou výkupní ceny nebo zeleného bonusu pro elektřinu vyrobenou spalováním bioplynu v bioplynové stanici kategorie AF1 pro zdroj uvedený do provozu v době od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012 výrobu a efektivní využití vyrobené tepelné energie minimálně v úrovni 10 % vůči vyrobené elektřině v daném roce, s výjimkou elektřiny pro technologickou vlastní spotřebu elektřiny a tepla. Pojmem „efektivní využití tepelné energie“ je třeba rozumět užitečné teplo ve smyslu odstavce 2 přílohy č. 4 vyhlášky č. 344/2009 Sb., podle kterého je užitečným teplem teplo vyrobené v procesu kombinované výroby tepla a elektřiny k uspokojování ekonomicky odůvodněné poptávky po teplu a chlazení; užitečným teplem není teplo spotřebované pro vlastní spotřebu výroby tepla nebo elektřiny nebo tepla a elektřiny; užitečným teplem není ani teplo spotřebované pro výrobu elektřiny u sériově řazených turbosoustrojí navazujících na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny.

Tento výklad pojmu „efektivní využití tepelné energie“ je v souladu s definicí pojmu užitečného tepla podle čl. 3 písm. b) směrnice 2004/8/ES, která byla do energetického zákona transponována prostřednictvím zákona č. 158/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákon.

V. Kontrola splnění podmínky efektivního využití tepla

Podle ustanovení § 93 energetického zákona kontroluje dodržování zákona o podpoře obnovitelných zdrojů na návrh Ministerstva průmyslu a obchodu, Energetického regulačního úřadu nebo z vlastního podnětu Státní energetická inspekce. Z výše uvedeného vyplývá, že splnění podmínky efektivního využití tepelné energie v úrovni 10 % vůči vyrobené elektřině v daném roce při výrobě elektřiny v bioplynové stanici kategorie AF1 pro zdroj uvedený do provozu v době od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012 podle ustanovení bodu 1.6.2. cenového rozhodnutí č. 7/2011 kontroluje Státní energetická inspekce.

VI. Splnění podmínky efektivního využití tepelné energie v případě instalace nového zdroje výroby elektřiny

Ustanovení bodu 1.6.2. cenového rozhodnutí č. 7/2011, tj. podmínka efektivního využití tepelné energie v úrovni 10 % vůči vyrobené elektřině v daném roce při výrobě elektřiny v bioplynové stanici kategorie AF1 se vztahuje pouze na dodatečné navýšení instalovaného výkonu výrobny elektřiny (v případě instalace nového zdroje), ke kterému došlo po 1. lednu 2012 včetně. Smyslem ustanovení bodu 1.6.2. cenového rozhodnutí č. 7/2011 je, aby s účinností cenového rozhodnutí č. 7/2011 docházelo k efektivnějšímu využití primárního paliva v bioplynových stanicích uvedených do provozu počínaje dnem 1. ledna 2012. Z výše uvedeného vyplývá, že pokud by výrobce tepelné energie prokazoval podíl výroby tepelné energie pouze k elektřině vyrobené po navýšení výkonu (přidáním nového zdroje), je nutné osadit novou část výrobny elektřiny (nový zdroj) samostatným měřením elektřiny a tepla tak, aby bylo možné prokázat splnění podílu efektivního využití tepla vůči vyrobené elektřině.

VII. Připojení zařízení využívajícího tzv. organický Rankinův cyklus (dále jen „ORC“)

Instalace ORC zařízení do stávajících výroben elektřiny je posuzována jako instalace nového zdroje výroby elektřiny.

Na elektřinu vyrobenou pomocí ORC zařízení využívající teplo z kogenerační jednotky instalované v bioplynové stanici je pohlíženo jako na elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 180/2005 Sb.

Odběrem tepla pro ORC zařízení není splněna podmínka efektivního využití tepla podle bodu 1.6.2. cenového rozhodnutí č. 7/2011, neboť tepelná energie požadovaná k výrobě další elektrické energie (např. v ORC zařízení) musí být vyloučena z výstupu užitečného tepla kogenerační jednotky jako celku.

VIII. Závěr

Energetický regulační úřad doporučuje povinným subjektům postupovat vsouladu s tímto výkladovým stanoviskem.

Energetický regulační úřad postupuje podle tohoto výkladového stanoviska ode dne účinnosti cenového rozhodnutí č. 7/2011.

Výkladové stanovisko ERÚ k cenovému rozhodnutí  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz