logo1

Výkladové stanovisko k dani ze zemního plynu

neděle, 3. srpna 2014

V souladu s podmínkami členství České republiky v Evropské unii vznikla České republice povinnost k 1. lednu 2008 zavést daň z elektřiny, ze zemního plynu a z pevných paliv. Předmět daně se liší v závislosti na druhu energetického produktu. V případě daně ze zemního plynu se jedná o zemní plyn a některé další plyny uvedené pod kódy nomenklatur (dále jen „KN“) 2711 11, 2711 21, 2711 29 a 2705.

Pod číslem kombinované nomenklatury 2711 29 spadá i bioplyn s obsahem metanu 50% a výše, který je vyráběn v ČOV. 

Podle § 4 odst. b) zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, část 45 (dále jen „ZDzP) je předmětem daně plyn uvedený pod kódy nomenklatury 2711 29 určený k použití, nabízený k prodeji nebo používaný pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla. Bioplyn k výrobě tepla podléhá sazbě daně ve výši 30,60 Kč/MWh spalného tepla. Za výrobu tepla je nutné považovat rovněž spálení bioplynu v ČOV, při tzv. „havarijním pálení“, kdy teplo vzniklé spálením uniká do ovzduší, aniž by bylo dále jakkoliv využito. V tomto případě platí pro zdanění bioplynu rovněž sazba daně 30,60 Kč.

Podle § 5 ZDzP vzniká povinnost daň přiznat a zaplatit dnem použití nezdaněného plynu, s výjimkou osvobozeného plynu (§ 5 odst. 1 písm. e) ZDzP), nebo dnem spotřeby osvobozeného plynu k jiným účelům, než na které se osvobození podle ust. § 8 ZDzP vztahuje (§ 5 odst. 1 písm. c) ZDzP). Pokud vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit, je plátce daně povinen předložit daňové přiznání a zaplatit daň do 25. dne po skončení zdaňovacího období (zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc), ve kterém tato povinnost vznikla.

Podle § 8 odst. 1 písm. b) ZDzP lze od daně osvobodit plyn určený k použití, nabízený k prodeji nebo použitý k výrobě elektřiny. Jelikož je ČOV výrobcem plynu, který použije sama k výrobě elektřiny, pak pro tento účel nemusí být podle § 8 odst. 2 ZDzP držitelem povolení k nabytí plynu osvobozeného od daně.

Podle § 8 odst. 4 ZDzP je od daně osvobozen plyn použitý při výrobě nebo zpracování plynu v prostorách podniku, ve kterém byl tento plyn vyroben. Toto osvobození od daně se však nevztahuje na spotřebu plynu pro účely nesouvisející s výrobou nebo zpracováním plynu, zejména pak pro pohon vozidel. Osvobození se nevztahuje na administrativní a sociální zázemí, včetně správy a vedení ČOV. Naopak zahrnuje použití plynu pro provozní kancelář, která je nezbytnou součástí provozu ČOV. 

Zdroj: Celní správa

 

 

 

Výkladové stanovisko k dani ze zemního plynu  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz