20161116_biogas vienna_a

Vývoj a súčasný stav budovania bioplynových staníc v SR

pondělí, 21. listopadu 2016

Celá súčasná civilizácia je veľmi závislá od spotreby elektrickej energie. Rastúci dopyt pri tradičnom, nereverzibilnom spôsobe výroby energie je v priamom súvise so stenčujúcimi sa zásobami zdrojov energie spolu s negatívnymi následkami na životné prostredie.

Ťažisko záujmu sa teda prirodzene presúva na hľadanie dlhodobo udržateľných alternatív s cieľom minimalizovať produkciu CO2, a tiež aj produkciu odpadov z iných technológií a procesov. 

Európska únia stanovila míľniky vo svojej environmentálnej a energetickej stratégii na roky 2020, 2030 a 2050 hlavne v oblasti znižovania emisií CO2, ktoré sa dotýkajú všetkých členských štátov.

Slovenská republika reagovala na podnet Európskej únie z roku 2009 vytvorením priaznivých podmienok na rozšírenie využitia elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (OZE), čo viedlo k vysokému záujmu o výstavbu či inštaláciu zariadení produkujúcimi obnoviteľnú energiu z rôznych prírodných zdrojov.

Pomerne rýchly rozvoj nasledoval aj v produkcii bioplynu, ktorý súvisel s budovaním nových bioplynových staníc. Tento trend však ustal v roku 2014, keď došlo k zmene legislatívy ohľadom finančnej podpory bioplynových staníc, ktoré sa následne stali nerentabilnými. Technológia využitia biomasy zatiaľ nie je ekonomicky konkurencieschopná v porovnaní so spracovaním fosílnych palív.

Napriek tomu Európska asociácia pre biomasu (AEBIOM) považuje bioenergiu, teda energiu získanú spracovaním biomasy, za vedúcu zložku v primárne vyrobenej energii z OZE. Ďalej predpokladá, že si svoje vedúce postavenie v budúcnosti ešte posilní. 

Doterajší vývoj na Slovensku však naznačuje vzrast neistoty zo strany verejnosti aj investorov, čo bráni v budovaní nových projektov. V súvislosti s plánom Európskej komisie na roky 2016 – 2017 o prehodnotení udržateľnosti biomasy a biopalív sa téma bioenergie na Slovensku znova nevyhnutne otvorí.

Produkcia bioplynu na Slovensku v súčasnosti

Hoci skúsenosť s výrobou bioplynu v bývalom Československu je pomerne dlhá – prvá bioplynová stanica začala spracovávať hnojovicu z chovu ošípaných už v roku 1974 v Ťřeboni, na území Slovenska sa prvá bioplynová stanica zriadila až v roku 1996 v Bátke (AGROS s.r.o.). 

Do roku 2009 bolo v prevádzke len 5 bioplynových staníc, z ktorých dve spracovávali cielene pestované plodiny a tri sa zamerali na hnojovicu hospodárskych zvierat.

Celý článek na serveru ENERGIE-PORTAL.SK

Vývoj a súčasný stav budovania bioplynových staníc v SR  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz