P9271694-1

Zřízení Evropského registru obnovitelného plynu

úterý, 4. října 2016

V belgickém Gentu se dne 28. září 2016 (v rámci bienální konference „Biogas Conference“, kterou pořádá Evropská bioplynová asociace) devět členů z osmi evropských zemí domluvilo na založení asociace ERGaR aisbl.

Hlavním posláním nové asociace je vytvořit nezávislé, transparentní a důvěryhodné dokumentační schéma hmotnostního bilancování biometanu (bioplynu upraveného na kvalitu zemního plynu), který je distribuován napříč evropskými rozvodnými sítěmi zemního plynu. Plánované dobrovolné schéma nese název „Evropský registr obnovitelného plynu“ (European Renewable Gas Registry, aisbl), mezinárodní nezisková organizace (ERGaR). Dokumentační schéma umožňuje v návaznosti na národní registry přeshraniční obchod s plynem z obnovitelných zdrojů skrze evropskou rozvodnou síť zemního plynu a zároveň zamezí dvojímu prodeji komodity nebo dvojímu účtování. Poté, co je biomethan vtlačen do sítě zemního plynu, se smísí se zemním plynem a molekuly fosilního a obnovitelného původu již není možno rozlišit. Z toho důvodu je jedinou možností, jak sledovat obnovitelné palivo (biometan) v sítích zemního plynu, hmotnostní bilance s příslušnou dokumentací.

Prvním úkolem asociace ERGaR je vytvořit detailní postupy hmotnostního bilancování biometanu vtláčeného do evropské rozvodné sítě zemního plynu a následně zažádat o uznání nepovinného režimu Evropskou komisi v souladu se Směrnicí o obnovitelných zdrojích energie, Směrnicí jakosti pohonných hmot a dalšími souvisejícími legislativními dokumenty.

Zakládající členové ERGaR uvítají a předpokládají, že se další organizace (národní registry biometanu, národní bioplynové asociace, partneři z průmyslu zemního plynu a další aktéři evropského průmyslu výroby a využití bioplynu a biometanu) připojí k asociaci ERGaR a budou se podílet na tvorbě dokumentačního systému použitelného na celoevropské úrovni.

Rada ERGaR aisbl je složena ze šesti členů a pan Jeppe Bjerg, M. Sc. byl zvolen jejím prezidentem. Viceprezidentem byl zvolen Dr. Jan Štambaský a funkci Generálního tajemníka organizace bude zastávat Dr. Attila Kovács.

Řada organizací a společností z několika dalších evropských zemí vyjádřila svůj zájem a připravenost podpořit zamýšlenou činnost ERGaR.

Zakládající členové ERGaR jsou:

 • z Rakouska:                            AGCS Gas Clearing & Settlement AG
 • z Belgie:                                  European Biogas Association
 • z Dánska:                                Energinet.dk
 • z Německa:                             Landwärme GmbH
 • z Itálie:                                     CIB - Consorzio Italiano Biogas
 • z Nizozemí:                             STX Services B.V.
 • ze Spojeného království:         Renewable Energy Association Ltd.
 • ze Švýcarska:                          VSG - Swiss Association of Gas Industry      
                                                   Energie 360° AG

***************************************************************************************************************************

O biometanu:

Biometan je produkován různými cestami:

 1. úprava surového bioplynu (vzniklého anaerobní fermentací hnoje, kejdy, organických odpadů a další biologicky rozložitelné organické hmoty),
 2. zplyňováním obnovitelné organické hmoty následované konverzí syntézního plynu na metan,
 3. syntézou vodíku a oxidu uhličitého biogenního původu.

Biometan může být využíván ke stejným účelům jako zemní plyn: pohonná hmota (CNG, LNG), kombinovaná výroba elektřiny a tepla, přímé vytápění či jako surovina v chemickém průmyslu. Biometan může být mísen se zemním plynem v jakémkoliv poměru a – následně – distribuován a uložen bez technických překážek v evropských rozvodných sítích zemního plynu.

O souvisejících projektech EU:

Analytická práce, která byla provedena v rámci dvou evropských projektů, připravila základy pro založení ERGaR:

O EBA (www.european-biogas.eu)

Evropská bioplynová asociace (EBA), která byla založena v únoru 2009, je přední evropskou asociací na poli výroby a využití bioplynu a biometanu, pokrývající průmysl anaerobní digesce a zplyňování. Zavázala se aktivně propagovat trvale udržitelnou výrobu a využití bioplynu a biometanu v Evropě a vytvořila širokou síť národních organizací, vědeckých institucí a firem. EBA má mezi členy 37 národních organizací a 51 společností, které dohromady reprezentují více než 7 100 aktérů průmyslu výroby a využití bioplynu/ biometanu ve 25 zemích Evropy.

EBA je mezinárodní nezisková organizace registrovaná v Belgii, s kancelářemi v Renewable Energy House v Bruselu. 

Kontakt: Susanna Pfluger E-mail: pfluger@european-biogas.eu

O AGCS (www.agcs.at)

Společnost AGCS Gas Clearing & Settlement AG působí od roku 2001 jako rakouský koordinátor bilanční skupiny a clearingový agent pro plyn na trhu v oblasti východního Rakouska.

AGCS počítá na základě naměřených dat a harmonogramů vyvažovací objemy energie pro hodinové a denní bilanční skupiny a vypořádává a zúčtuje objemy se zodpovědnými stranami z příslušné balanční skupiny rakouského trhu s plynem.

Jako centrální a nezávislý clearingový agent je společnost AGCS zodpovědná za dodávky fyzické regulační energie skrze rakouský systém burzy plynu CEGH. Kromě obchodování objemů plynu organizuje AGCS hodinové aukce fyzické vyvažovací energie (seznam „merit order“).

Společnost AGCS a její partneři mají obrovské společné know-how k podpoře účastníků trhu v souladu s výzvami liberalizovaného trhu s plynem. Z tohoto důvodu byla také společnost AGCS vybrána jako operátor Rakouského registru biometanu, který byl založen v roce 2012. V rámci této činnosti vydává měsíčně AGCS Záruky původu biometanu (GoO) a umožňuje tak na národní úrovni burzovní transfer mezi registrovanými účastníky trhu. Navíc v letošním roce začala AGCS spolupracovat na burzovním obchodováním se Zárukami původu biometanu s německým provozovatelem registrů, společností dena.

About Landwärme GmbH (www.landwaerme.de)

Landwärme, společnost sídlící v Německu a aktivní ne evropské úrovni, je dodavatelem biometanu a poskytovatelem služeb. Společnost Landwärme byla založena v roce 2007 a stala se jedním z prvních účastníků německého trhu s biometanem. Kromě plánování a provozování stanic úpravy bioplynu, poskytuje Landwärme konzultace zákazníkům napříč celým hodnotovým řetězcem výroby a využití biometanu. Obchod a dodávky biometanu tedy tvoří základní kompetence společnosti. Landwärme dodává certifikovaný biometan všech kvalit i kvantit z vlastního komplexního portfolia plynu. Landwärme zásobuje více než 100 dodavatelů energie, veřejných zařízení a čerpacích stanic zemního plynu biometanem – k využití na trhu s elektřinou a teplem a pro sektor dopravy. Co se týče mezinárodního obchodu, během posledních několika let zahájila společnost aktivity v Dánsku, Švýcarsku, Maďarsku a dalších evropských zemí, a v této oblasti předpokládá budoucí růst.

O Energinet.dk

Energinet.dk je dánský operátor přenosové soustavy elektřiny a plynu, který spadá pod Ministerstvo energetiky, inženýrských sítí a klimatu. Jako nezávislý veřejný podnik musí zajišťovat vysokou úroveň bezpečnosti dodávek, zdravé investiční prostředí a efektivní přechod k systému zelených energií. Energinet.dk má 900 zaměstnanců a vlastní a provozuje 7 000 km elektrické sítě vysokého napětí, 900 km rozvodné sítě zemního plynu a 2 podzemní zásobníky na plyn. Energinet.dk provozuje Dánský registr certifikátů obnovitelného plynu, který byl založen v roce 2011, když byl poprvé v Dánsku vtlačen biometan do sítě. Od té doby produkce biometanu výrazně vzrostla a předpokládá se, že v roce 2018 dosáhne 5% dánské spotřeby plynu. Energinet.dk spolupracuje od roku 2013 s Evropskými registry certifikátů obnovitelného plynu k zajištění růstu přeshraničního obchodu a rozvoji evropského trhu s biometanem.

O CIB  (www.consorziobiogas.it)

CIB (Italské konsorcium pro bioplyn a zplyňování) je první dobrovolný spolek, který svedl dohromady výrobce bioplynu, biometanu a syntézního plynu z obnovitelných zdrojů, obchodní a průmyslové podniky, které dodávají vybavení a technologie, a další veřejné orgány a instituce. CIB vzniklo v roce 2009 a je národním referenčním centrem dodávek dat a informací ze sektoru bioplynu, biometanu a gasifikace. CIB je jedním ze zakládajících členů EBA (Evropské bioplynové asociace), která spojuje nejdůležitější bioplynové a biometanové asociace v Evropě. CIB má v současnosti přibližně 600 běžných členů (stanic), 49 firemních členů (dodavatelé bioplynových a biometanových stanic), 11 institucí a 67 partnerů (společností, které působí v oblasti výroby a využití bioplynu a biometanu). 

O REAL (www.realassurance.org.uk)

Renewable Energy Assurance Limited (REAL) je součástí největší obchodní asociace obnovitelných zdrojů ve Spojeném království – The Renewable Energy Association (REA). REAL provozuje řadu programů v sektoru obnovitelných zdrojů včetně režimu certifikace obnovitelného plynu, tzv. „Green Gas Certification Scheme“ (GGCS). Režim GGCS byl spuštěn v roce 2011 v očekávání zavedení dotací pro teplo z obnovitelných zdrojů s cílem podpořit vtláčení biometanu. S více než 45 členy se v současnosti jedná o největší program certifikace „zeleného“ plynu provozovaný ve Spojeném království.

O STX Services (www.stxservices.com)

Společnost STX vznikla v roce 2005 jako makléřská firma pro kompenzace uhlíkových emisí a rychle se stala jedním z předních hráčů na evropských environmentálních komoditních trzích. Misí STX je usnadnit obchody prostřednictvím sdílení informací, poskytnutí přístupu na trh a tvorby likvidity pro všechny účastníky trhu.

STX úzce spolupracuje s klientským portfoliem více než 2000 podniků po celé Evropě. Hlavními environmentálními komoditními trhy – na kterých STX hraje roli klíčového hráče – jsou biopaliva, zelená elektřina, energetická účinnost, odpad a biometan.

Jako první makléřská firma na německém, jakož i evropském trhu s biometanem, STX nejen  že svým zákazníkům pomáhá zlepšovat oblast nákupu a prodeje biometanu, ale také generuje evropské arbitrážní příležitosti pro své zákazníky.

STX může poradit a pomoci strukturovat nabídky pro maximalizaci hodnot, ať už se jedná o národní dotační programy, sektor dopravy či také stále více se objevující dobrovolné aplikace.

O VSG

VSG (Švýcarská asociace plynárenského průmyslu) je národní obchodní sdružení švýcarských dodavatelů plynu. Reprezentuje zájmy švýcarských dodavatelů plynu na národní i mezinárodní úrovni, propaguje trvale udržitelné kvality zemního plynu i obnovitelného plynu (vtláčení biometanu do sítě zemního plynu nebo „metanizaci solární a větrné energie“). VSG provozuje Švýcarský registr biometanu („Clearingstelle“) na základě mandátu Federálního celního úřadu.

O Energie 360° AG

Energie 360° se svými přibližně 220 zaměstnanci se zavázala k energetické politice orientované do budoucnosti. Společnost a její zákazníci mohou díky energetickým zdrojům šetrným k životnímu prostředí, energetickým službám na míru a chytrým inovacím činit potřebné kroky vedoucí k udržitelné energetické budoucnosti. Energie 360° je distributorem zemního plynu ve Švýcarsku, zásobuje jak soukromé, tak firemní partnery zemním plynem a směsmi zemního plynu s biometanem.

Zřízení Evropského registru obnovitelného plynu | Aktuality | Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz