O nás

Česká bioplynová asociace (CzBA) byla založena v lednu 2007 s posláním stát se národní technologickou platformou pro oblast výroby a využití bioplynu. CzBA nyní sdružuje více jak 100 členů včetně předních vědeckovýzkumných institucí, dodavatelů a výrobců technologií, provozovatelů bioplynových stanic a dalších expertů nejen z České republiky.

Přínosy pro členské subjekty jsou na různých úrovních a pro různé cílové skupiny:

 • pro výzkumné a odborné pracovníky je to fórum k výměně nejnovějších poznatků a příležitost k setkávání, iniciaci nových výzkumných a inovačních projektů, stejně jako nástroj k další osvětě zejména odborné veřejnosti a zaměstnanců veřejné správy
 • pro provozovatele bioplynových zařízení přináší CzBA možnost aktivně ovlivňovat podnikatelské prostředí v oboru, ať už využíváním nejmodernějších technologií, poradenství v oblasti probíhajících biologických procesů, právních konzultací, nebo také vytvářením standardů kvality, komunikací se státní správou a samosprávou či lobbováním a připomínkováním nových právních předpisů, zejména vyhlášek a metodických pokynů
 • pro projektanty a servisní pracovníky je zde inspirace k využití nových prvků a aktuálních poznatků vědy a výzkumu přímo v praxi při navrhování nových bioplynových stanic a řízení souvisejících výrobních procesů a postupů

V letech 2009 – 2014 CzBA vypracovala v rámci tří fází projektu Technologická platforma Biooplyn na základě široké odborné diskuse dva klíčová dokumenty – tzv. Strategickou výzkumnou agendu a Implementační akční plán, jejichž ambicemi jsou udržitelný rozvoj oboru na národní úrovni a stimulaci spolupráce věděckovýzkumné a podnikatelské sféry prostřednictvím nastavení společného rámce, opatření a aktivit. Dále v oblasti strategie výzkumu aktivně pracuje.

Od svého vzniku se CzBA aktivně věnuje iniciaci výzkumných projektů zaměřených na bioplyn a biometan. Podílí se na činnosti řady expertních skupin, tvorbě legislativních opatření a účastní se mezinárodních projektů (např. REGATRACE, BiogasAction, GasHighWay apod.).

V roce 2020 byla zahájena realizace projektu „CK01000131 - Podmínky reálného uplatnění biometanu v dopravě“ z programu Doprava 2020+, během nějž analyzují reálné podmínky pro přeměnu bioplynových stanic na biometanové, včetně vhodných substrátů, a jejich připojení k distribuční síti zemního plynu.

CzBA je rovněž dlouholetým spoluorganizátorem největší odborné konference o bioplynu v Třeboni, které se každoročně účastní více jak 200 odborníků z celé Evropy.

Naše služby pro investory, výzkumníky a další zájemce:

 • zpracování specializovaných analýz trhu
 • sběr a hodnocení statistických dat z oboru
 • asistence při investičním plánování
 • provozní poradenství
 • zprostředkování přímých kontaktů na klíčové aktéry oboru
 • vzdělávání a osvěta
 • legislativní poradenství

CzBA je členem:

 • České technologické platformy pro biopaliva
 • Asociace NGV

 

O nás | Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz