Biomethan legislativa

V poslední době se stále více mluví o biomethanu. Jaké je legislativní zázemí (soubor zákonů, vyhlášek atd.) pro jeho výrobu, dodávku a ekonomiku v ČR?

Komentáře k článku

Anonym

Shrnutí ve dvou větách by znělo zhruba tak, že „Biometan v ČR má poměrně podrobně a dobře zpracovanou část výroby a dodávek ať už do plnících stanic CNG/LNG nebo do distribuční plynárenské sítě. Prodej, certifikace, záruky původu a podpora na svou aktuální podobu, která by odpovídala současné situaci v ČR i EU, čekají.“. Oblast výroby a distribuce je upravena především těmito předpisy: zákon č. 458/2000 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) vyhláška č. 62/2011 Sb. vyhláška č. 108/2011 Sb. vyhláška č. 459/2012 Sb. Technická pravidla TPG 902 02 a řádem provozovatele distribuční soustavy, který určuje „Požadavky na biometan tak, aby mohl být vtláčen do plynárenských distribučních sítí“. Technická doporučení TDG 983 01 Úpravu obchodu, certifikace, záruk původu a podpory najdete v návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění zákona č. 222/2016 Sb.. Návrh nové úpravy, na jehož přípravě se CzBA měla možnost spolupodílet, a který je nyní v meziresortním připomínkovém řízení, je zveřejněn například na https://www.komora.cz/legislation/128-18-novela-zakona-o-podporovanych-zdrojich-energie-t-30-11-2018/ . Hlavním důvodem návrhu úprav zákona č. 165/2012 Sb. je transpozice závazků ČR, které vyplývají z rozhodnutí Evropské komise o slučitelnosti podpory energie získávané využitím obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla. Evropská komise sice konstatovala slučitelnost systému podpory, který je uplatňován v ČR podle zákona č. 165/2012 Sb., ale zavázala ČR přijmout konkrétní opatření směřující k ověření přiměřenosti podpory. Ověřovací a kontrolní mechanismus je obsažen v návrhu nových ustanovení, která jsou doplněna do zákona č. 165/2012 Sb. Ověřovací mechanismus (postup ověření), zda došlo nebo nedošlo k překročení hodnot přiměřenosti podpory (tzv. překompenzaci), je složen z několika po sobě jdoucích navazujících kroků. Další rozsáhlá úprava zákona je iniciována nutností plnit závazek ČR v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie, ve vazbě na požadavky dosáhnout podíl energie z obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie v EU ve výši 32 % podle tzv. zimního energetického balíčku Čistá energie pro všechny Evropany. Pro motivaci k využívání obnovitelných zdrojů bude od roku 2021 využíván systém aukcí. Celý mechanismus a postup aukčního systému k naplňování energetických potřeb vč. výroby a podpory biometanu je uveden v návrhu zákona. Systému aukcí je uplatňován již v současnosti v zahraničí. Právě zahraniční zkušenosti ukazují, že se jedná o způsob vedoucí ke snížení celkových finančních prostředků vynakládaných na podporu využívání podporovaných zdrojů energie. To by se mělo pozitivně projevit jak u spotřebitelů energie, tak na straně státního rozpočtu.

středa, 19. prosince 2018
Komentář odešlete stisknutím tlačítka <enter>.
Biomethan legislativa  |  Poradna  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz