podmínky pro BPS uvedené do provozu 2012

Jaké podmínky musí splňovat BPS pokud byla uvedena do provozu v roce 2012? Je nutné dodržovat poměr paliva 70% cíleně pěstované hmoty max : 30 % ostatní hmoty min? A tento poměr se počítá z původní hmoty nebo ze sušiny? Je nutné v tomto případě dodržovat poměr cíleně pěstované hmoty přes 50 % v sušině? A v případě že není proveden rozbor vstupních surovin, je možné pro výpočet použít minimální hodnoty sušiny stanovené ve vyhlášce? Děkuji

Komentáře k článku

CzBA

Ano, přesně tak.

pátek, 19. července 2019
Matěj

Takže je nutné nechat udělat rozbor obsahu sušiny všech vstupních hmot, aby měl provozovatel jistotu dodržení vyhlášky ( v případě kontroly je povinen tyto rozbory předložit)?

čtvrtek, 18. července 2019
CzBA

Věc řeší vyhláška č. 477/2012 Sb, účinná od 01/01/2013, a to §8 (1) Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů a biometanu se vztahuje pouze na výrobu elektřiny nebo biometanu z bioplynu, kde souhrn hmotnosti v původní hmotě cíleně pěstované biomasy na orné půdě a na travním porostu, kategorii 1 podle tabulky č. 2 přílohy č. 1 k této vyhlášce, tvoří za kalendářní rok maximálně 70 % z celkové hmotnosti vstupních surovin v původní hmotě, při dodržení minimálních hodnot sušiny, které jsou uvedené v příloze č. 5 k této vyhlášce, a zbývající podíl minimálně 30 % tvoří biomasa kategorie 2 podle tabulky č. 2 přílohy č. 1 k této vyhlášce. V případě nedodržení minimálních hodnot sušiny se jednotlivé podíly hmotnosti vstupních surovin přepočítají podle vzorce uvedeného v příloze č. 5 k této vyhlášce. Pokud máme odpovědět na otázky, pak: Ano, poměr je nutné dodržovat Poměr se stanoví v původní hmotě, nikoliv v sušině, pokud je dodržena minimální vyhlášková sušina Pokud není dodržena minimální vyhlášková sušina, použije se údaj dle vyhlášky Stanoven je pouze maximální podíl cíleně pěstované biomasy – lze mít 100 % biomasy kategorie 2 Upozorňujeme také na důležité přechodné ustanovení v §9 (1): Biomasa, která byla předmětem podpory podle dosavadních právních předpisů, se do 31. prosince 2013 považuje za biomasu, která je předmětem podpory i v případě, že není uvedena v příloze č. 1 k této vyhlášce, a to v té kategorii, ve které byla zařazena v dosavadních právních předpisech.

středa, 17. července 2019
Komentář odešlete stisknutím tlačítka <enter>.
podmínky pro BPS uvedené do provozu 2012  |  Poradna  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz