GasHighWay_logo

GasHighWay

Hlavním cílem projektu je stimulace a propagace příkladů dobré praxe a nejlepších dostupných technologií v oblasti využívání CNG v dopravě, rozvoje sítě plnících stanic a na produkci a upgrading bioplynu pro pohon motorových vozidel. Projekt je spolufinancován prostředky EU v rámci programu Intelligent Energy Europe

Název projektu: Promoting the Uptake of Gaseous Vehicle Fuels, Biogas and Natural Gas, in Europe
Akronym: GasHighWay
Cílové skupiny: Provozovatelé vozových parků, obecní a regionální organizace, stávající a budoucí provozovatelé bioplynových stanic

Hlavní aktivity:

 • Podpora implementace a rozšíření distribučních systémů pro vozidla poháněná plynem a odstranění bariér v oblasti investic do distribučních sítí a doprovodné infrastruktury pomocí zmapování optimálních podmínek pro umístění plnících stanic, poskytnutí technologického transferu a know how pro potenciální investory, organizací workshopů s klíčovými zástupci (stakeholders) za účelem dosažení konsenzu při budování společné strategie pro expanzi sítí plnících stanic.
 • Poskytnutí technologického transferu a know how organizacím zaměřeným na využití plynu pro pohon vozových parků, organizování informačních a sítových aktivit spojeých s výstavami vozidel na plyn.
 • Poskytnutí technologického transferu a know how potenciálním a stávajícím provozovatelům bioplynových stanic za účelem akcelerae investičních projektů
 • Komunikace směrem ke klíčovým aktérům (decision makers) a místní samosprávě za účelem identifikace hlavním oborových a tržních bariér rozvoje distribuční infrastruktury a výroby (vč. upgradingu) bioplynu.
 • Vytvoření „roadmap“ pro evropskou „GasHighWay“
 • Zvýšení povědomí cílových skupin stejně jako veřejnosti a klíčových aktérů v oblasti využití bioplynu a CNG jako pohonné hmoty.

Indikátory:

 • V každé zemi konverze min. 2 vozových parků na plyn
 • V CZ závazek implementace investičního záměru pro min. 2 plnící stanice
 • v CZ závazek implementace jedné nové jednotky pro upgrading bioplynu
 • min. 30 pohovorů s klíčovými organizacemi v každé zemi
 • min. 10 klíčovým aktérům (decision makers) budou adresovány informace o hlavních změnách nutných k akceleraci rozvoje oboru využití plynu/bioplynu v dopravě
 • min. 200 účastníků workshopů a jiných akcí pořádaných v každé zemi
 • min. 100 účastníků na mezinárodních seminářích organizovaných v rámci projektu
 • investice do čtyř nových plnících stanic a / nebo zvýšení obratu plnících stanic o 30 % (ve srovnání s rokem 2007) do roku 2020
 • nárůst o 30 % počtu vozidel na plyn do roku 2020 v Jižních a Středních Čechách
 • min. 3 iniciativy provedené tzv. policy makers (např. politici)

Pracovní balíčky (WP)

 • WP1: Management celého projektu
 • WP2: Mapování klíčových aktérů a „best practise“ – stávající a potenciální producenti bioplynu, uživatelé vozidel na plyn, provozovatelé a investoři plnících stanic.
 • WP3: Rozvoj sítě plnících stanic
 • WP4: Aktivace „Gas Vehicle Base“ - opatření pro přípravu a podporu rozvoje komplexní sítě plnících stanic spojující všechny země zapojené do projektu za účelem vytvoření „GasHighWay“
 • WP5: Podpora produkce a upgradingu bioplynu pro motorová vozidla – opatření pro podporu a rozvoj infrastruktury pro výrobu a upgrading bioplynu
 • WP6: Roadmap pro evropskou „GasHighWay“ – využívá výsledků předchozích WP a sestavuje „master“ plán pro realizaci sítě plnících stanic. WP7: Komunikace a diseminace – opatření k šíření výsledků a výstupů projektu a zvyšuje povědomí klíčových cílových skupin a veřejnosti v oblasti využití CNG a bioplynu jako pohonné hmoty
 • WP8: Diseminace aktivit v rámci programu IEE – např. hledání synergií s ostatními projekty, realizace povinné publicity a komunikace s EACI
WP1: Project management WP2: Mapping the key actors and best practices WP7: Communication and dissemination WP8: Common dissemination
WP3: Developing the network of filling stations WP4: Activating the gas vehicle base WP5: Promoting the production and upgrading of biogas for vehicle fuel
WP6: Roadmap for the European GasHighWay
WP 5 Podpora produkce a upgradingu bioplynu pro pohon motorových vozidel

Vedoucí a zodpovědný partner: Česká bioplynová asociace
Doba trvání: 23 měsíců
Popis pracovního balíčku:

WP5 obsahuje analýzu stávajícího stavu a potenciálu udržitelné produkce bioplynu z odpadů, energetických plodin a skládek v participujících zemích. Výzkum se bude věnovat determinaci potenciálu produkce a upgradingu bioplynu z pohledu potenciálních investorů se zohledněním jejich potřeb, postojů, bariér odvětví a doprovodné infrastruktury.

V každé zemi budou identifikováni a osloveni potenciální a stávající producenti bioplynu za účelem zjištění jejich potřeb. Bude jim poskytnuta možnost technologického transferu a technické podpory s cílem aktivovat jejich zájem o upgrading bioplynu a jeho využití pro pohon dopravních prostředků či injektáže do sítí zemního plynu. Těmto společnostem bude umožněno seznámit se s již realizovanými projekty „best practise“ a jejich představiteli (vazba na WP2). Dále bude tato snaha podpořena poskytováním studií proveditelnosti v oboru bioplynových technologií (upgrading) se zaměřením na pohon motorových vozidel a injektáže do sítí zemního plynu, podporou vzájemné diskuze a oslovování klíčových aktérů na daném trhu.

Úkol č. 1: Identifikace potenciálu výroby bioplynu, potřeb, bariér, akcelerátorů, znalostního transferu a zkoumání postojů

Zahrnuje sběr informací o současném stavu a potenciálu produkce bioplynu z odpadů, energetických plodin a skládek v zúčastněných zemích. Potenciál výroby bioplynu z přírodních zdrojů a pohled investorů bude identifikován z veřejných dat doplněných výzkumem na regionální úrovni mezi jednotlivými producenty bioplynu a dodavatelů vstupních surovin (zemědělců). Tato studie bude současně použita jako mapa potřeb, postojů, bariér, akcelerátorů potenciálních investorů v oblasti produkce bioplynu a doprovodné infrastruktury.

CzBA vytvoří obecnou šablonu pro dotazování klíčových hráčů identifikovaných v rámci WP2 a představí ji na kick-off meetingu. Výsledky dotazování budou použity pro výběr stávajících a potenciálních producentů bioplynu, kteří vykazují největší potenciál pro technologie upgradingu bioplynu. Současně budou prováděny dodatečná interview za účelem zjištění komplementárních informací a oslovené organizaci bude poskytnuta kontaktní osoba pro technickou a komunikační podporu do budoucna.

Na základě výsledků provedeného průzkumu bude v každé zemi identifikována skupina 8-15 organizací, které budou přímo kontaktovány za účelem navázání úzké komunikace a spolupráce. Této skupině budou představovány příklady existujících „best practise“ v oblasti technologií výroby a upgradingu bioplynu. Tato výměna „best practise“ probíhá v příslušné zemi kdykoli je potřeba či je považováno za přínosné. Výsledkem této aktivity je zlepšení informační báze pro rozhodování o investici do technologií produkce a upgradingu bioplynu. Dále jsou manažerům těchto organizací předáváný kontakty na ostatní uživatele, kteří již mají uvedené zkušenosti, a vše vede k založení sítě pro vzájemnou výměnu zkušeností.

Úkol č. 2: Technická podpora pro vybrané potenciální a stávající producenty bioplynu

V každé zemi identifikují partneři (ze všech organizací zapojených v úkolu č. 1) soubor 3-5 subjektů, které mají největší potenciál a zájem realizovat konkrétní projekty zaměřené na rozvoj výroby a upgradingu bioplynu (vč. injektáže do sítí zemního plynu). Partneři budou podporovat tyto organizace v získávání dodatečných technických informací a v nacházení obchodních partnerů a dodavatelů. Tito obchodní partneři a dodavatelé by potencionálně zahrnovali regionální provozovatele vozových parků a investory vzešlých z WP3 a WP4. Partneři poté vypracují studie proveditelnosti pro zamýšlené projekty v úzké spolupráci s vybranou organizací. Na základě této studie organizace formuluje specifický podnikatelský plán a ten bude pozděj využitelný pro následnou diseminaci aktivit.

Výsledkem tohoto úkolu je více specifická informace zohledňující potřeby daného zákazníka a tudiž mu umožní vyhodnotit přínosy a rizika investice do produkce a upgradingu bioplynu.

Na konci projektových aktivit je očekáván závazek min. dvou organizací v každé zemi, že zahájí výrobu / upgrading bioplynu.

Úkol č. 3 Komunikace s klíčovými aktér (key decision makers) a místními představiteli ohledně aktivit a výsledků tohoto WP, částečně s ohledem na regulace a tržní bariéry omezující rozvoj rozvoj produkce bioplynu a infrastruktury pro upgrading

V rámci tohoto úkolu budou identifikováni tzv. stakeholders a key decision makers, kterým budou poskytovány výsledky předchozích úkolů s důrazem na stávající bariéry rozvoje oboru a jeho bariéry. Cílem je poskytnout specifickou, detailní informaci a návrh na klíčové změny k akceleraci oboru výroby a upgradingu bioplynu. Tento úkol bude prováděn v úzké kooperaci s WP3 a WP4

Výstupy WP5 - obecně:

 • Znalostní transfer a technická podpora většině potenciálních investorů BPS a upgradingu
 • Technická podpora (studie proveditelnosti, podnikatelský plán) pro realizaci konkrétních projektů (BPS) nejslibnějším investorům v každém regionu
 • Komunikace s klíčovými aktéry ohledně změn, které je nutné provést k akceleraci oboru

Výstupy WP5 - konkrétně:

 • Národní zprávy (v AJ a národním jazyku) o současném stavu a potenciálu pro udržitelnou produkci a upgrading bioplynu z odpadů, energetických plodin a skládek v partnerských zemích a analýza potenciálu produkce bioplynu z pohledu investorů
 • Záznam aktivit znalostního transferu provedeného partnery a zapojení vybraných klíčových organizací, výsledek analýzy postojů organizací, zápisy z provedených interview
 • Studie proveditelnosti a podnikatelské plány vypracované s vybranými klíčovými organizacemi, zápisy z jednání, telefonáty a emailová komunikace týkající se přímé podpory vybraným pilotním případům
 • Záznam komunikace s klíčovými decision makers a jejich reakci na poskytnutá doporučení.

gas high way

Zaujal Vás tento projekt? Staňte se jeho součástí. Pro více informací nás kontaktujte!

GasHighWay | Projekty | Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz