efekt-logo_GS_s800px

Optimalizace a regulace OZE

Projekt zaměřený na zmapování situace v oblasti energetických přenosových a distribučních soustav s náměty k řešení v oblasti bioplynu.

Cílem studie bylo zmapovat stávající situaci v rámci energetických přenosových a distribučních soustav a přinést náměty a řešení pro rozšíření možností připojení bioplynových stanic při zachování či posílení stability energetických sítí na území ČR a maximálním využití vyrobené energie. 

Studie vznikla na základě údajů a podkladů získaných od provozovatelů přenosových a distribučních sítí, ČS RES, OTE - operátora trhu s elektřinou, Energetického regulačního úřadu a dalších institucí. Navrhovaná řešení a nejasné body byly vyjasněny v rámci rozhovorů s kompetentními osobami z výše uvedených subjektů, stejně jako s dalšími experty v oblasti energetiky.

Zpracovateli studie byli Ing. Jan Matějka, místopředseda České bioplynové asociace o.s., a Ing. Jan Štambaský, Ph. D., člen představenstva Evropské bioplynové asociace, za podpory dalších spolupracovníků a konzultantů.

Práce na studii, tedy shromažďování, analýza a prezentace podkladů, včetně definice závěrů a návrhů, probíhaly od července 2010 do prosince 2010. Většina oslovených institucí projevila vstřícnost minimálně v oblasti ústních konzultací, vlastní detailní podklady v podobě map či databází však zpřístupněny nebyly. Pro cíl studie to však nebyl významný problém.

Studie byla předána k oponentuře ČS RES a ERÚ a vytištěna /  vypálena na CD. Od ČS RES byla oponentura získána dne 12.1.2011, ERÚ se ke studii nevyjádřil. Studie i oponentura jsou připojeny k této závěrečné zprávě.

Výstupy – plnění indikátorů dle rozhodnutí

  • Náklad - bylo vytištěno nebo elektronicky vydáno celkem 60 ks studie
  • Počet stran - studie má 140 stran plus přílohy, celkem 184 stran

Ke stažení:

 

 
 

Optimalizace a regulace OZE  |  Projekty  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz