CZ_VE_B_C_res

TP Bioplyn 3

Hlavním cílem tohoto projektu je další podpora růstu a rozvoje činnosti národní technologické platformy pro bioplyn v návaznosti na schválenou Strategickou výzkumnou agendu (SVA) a Implementační akční plán (IAP), směřující k posílení konkurenceschopnosti českého hospodářství a mezinárodní spolupráce.

Předmětem tohoto projektu je

 • připravit a facilitovat vhodné prostředí k iniciaci mezinárodních VaV projektů se zapojením subjektů z podnikatelské a vědeckovýzkumné sféry
 • podílet se na řešení průmyslových (a souvisejících společenských) výzev daného odvětví a uplatnění nových technologií (technologický foresight)
 • pokračovat v intenzivní spolupráci s Evropskou bioplynovou asociací a v zapojování CzBA i jejích členů do činnosti EBA
 • Přímá účast na zakládání a řízení evropské platformy EBA, která zahrnuje prakticky všechny národní asociace v EU a částečně i mimo EU, přinesla CzBA pevné vazby, včetně místa prezidenta EBA. Díky nim se již podařilo zapojit platformu do mezinárodních iniciativ (včetně výzkumných projektů). Tento potenciál umožní rozvíjet práci CzBA v návaznosti na identifikované potřeby technologického foresightu a přeshraniční spolupráce.

Dílčí cíle projektu:

 • další rozvoj a podpora spolupráce vědeckovýzkumné a podnikatelské sféry v oblasti vývoje a inovací technologií pro bioplyn a jeho úpravu
 • iniciace přeshraničních VaVaI a podpůrných projektů (H2020, Danube, AT-CZ)
 • zapojení do mezinárodních struktur a Evropského výzkumného prostoru
 • zvýšení absorpční kapacity ČR v oblasti VaVaI
 • vývoj a inovace environmentálně příznivých technologií
 • vyhledávání a transfer nejlepších dostupných technologií
 • obecně rozvoj oboru a TP Bioplyn – CzBA, včetně odstraňování identifikovaných bariér a sdílení znalostí a informací
 • další rozpracování/aktualizace strategických dokumentů

Trvání:                2.5. 2016 – 30.4. 2019
Rozpočet:           6 499 000 Kč

Výstupy:

 

 

TP Bioplyn 3 | Projekty | Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz