1000x1000-1327584907-logo-ci-res

TP Bioplyn II

Hlavním cílem tohoto projektu je další podpora růstu a rozvoje činnosti národní technologické platformy pro bioplyn v návaznosti na schválenou Strategickou výzkumnou agendu a Implementační akční plán, směřující k posílení konkurenceschopnosti českého hospodářství.

Předmětem tohoto projektu je připravit a facilitovat vhodné prostředí k iniciaci VaV projektů se zapojením subjektů z podnikatelské a vědeckovýzkumné sféry.

Časový harmonogram projektu: 1.9. 2012 - 30.11. 2014
Rozpočet projektu: 5,9 mil. Kč

Přímá účast na zakládání evropské platformy EBA, která zahrnuje prakticky všechny národní asociace v EU a částečně i mimo EU, přinesla CzBA pevné vazby, včetně místa člena představenstva EBA. Díky nim se již podařilo zapojit platformu do mezinárodních iniciativ (např. GasHighWay, BiogasIN).

Tento potenciál umožní rozvíjet práci CzBA v návaznosti na identifikované potřeby technologického transferu a přeshraniční spolupráce.

Dílčí cíle projektu:

  • další rozvoj a podpora spolupráce vědeckovýzkumné a podnikatelské sféry v oblasti vývoje a inovací technologií pro bioplyn a jeho úpravu
  • iniciace vědeckovýzkumných projektů s účastí soukromého sektoru
  • zapojení do mezinárodních struktur a Evropského výzkumného prostoru
  • zvýšení absorpční kapacity ČR v oblasti VaVaI
  • vývoj a inovace environmentálně příznivých technologií
  • vyhledávání a transfer nejlepších dostupných technologií

 

TP Bioplyn II  |  Projekty  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz