logo_CI_res

TP Bioplyn

Předmětem projektu financovaného programem Spolupráce – Technologické platformy (OPPI) je vybudování národní technologické platformy - zastřešující odborné organizace v oblasti výroby a využití bioplynu v rámci celé České republiky, která propojuje a koordinuje vědeckovýzkumnou a podnikatelskou sféru s cílem stabilizace, propagace a progresívního růstu celého oboru.

Předmětem projektu financovaného programem Spolupráce – Technologické platformy (OPPI) je vybudování národní technologické platformy - zastřešující odborné organizace v oblasti výroby a využití bioplynu v rámci celé České republiky, která propojuje a koordinuje vědeckovýzkumnou a podnikatelskou sféru s cílem stabilizace, propagace a progresívního růstu celého oboru.

Název projektu: „TP Bioplyn“ (reg. č. 5.1 SPTP01/003)
Doba realizace: 1. 5. 2009 - 31. 12. 2011 (7 etap)
Rozpočet projektu: Kč 5 880 000,- (dotace 75 %, Kč 4 410 000,-)

Harmonogram – etapy:

1.etapa: Kick-off a spolupráce na založení evropské TP květen 2009 – září 2009
2.etapa: Příprava SVA, tvorba sítě říjen 2009 – leden 2010
3.etapa: Strategická výzkumná agenda únor 2010 – duben 2010
4.etapa: SVA - odborná diskuse a iniciace projektů květen 2010 – říjen 2010
5.etapa: Implementační akční plán listopad 2010 – březen 2011
6.etapa: Projednání IAP, korektury, aplikace duben 2011 – září 2011
7.etapa: Podpůrné vzdělávací a PR aktivity, uzavření projektu říjen 2011 – prosinec 2011

Harmonogram – Ganntovo schéma:

  2009 2010
5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. etapa x x x x x                              
2. etapa         x x x x x                      
3. etapa                 x x x x                
4. etapa                       x x x x x x x    
5. etapa                                     x x
  2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5. etapa x x x                  
6. etapa     x x x x x x x      
7. etapa                 x x x x

Hlavní výstupy projektu

Závazné ukazatele:

 • zpracování a odevzdání tzv. Strategické výzkumné agendy (SVA) – 30. 4. 2010
 • zpracování a odevzdání tzv. Implementačního akčního plánu (IAP) – 30. 9. 2011

Výstupy projektu ke stažení:

Dílčí cíle projektu

Cíl 1: Sdružit odborníky a společnosti v oblasti bioplynu, využít odborný a poradenský potenciál
 • Vytvořit odbornou strukturu CzBA, naplnit členskou základnu
 • Prezentovat CzBA příslušným institucím a zájemcům
 • Definovat projekty pro příští 2 – 3 roky
 • Účastnit se výzkumných a grantových programů
 • Nastavit vnitřní organizační opatření, řídící a komunikační struktury dle rozsahu činností
Cíl 2: Ustavit technologickou platformu na úrovni ČR i v rámci EU
 • Definovat platformu v rámci úvodního projektu
 • Vytvořit společně tzv. „Vision Paper“
 • Sestavit Strategickou výzkumnou agendu (dále jen SVA)
 • Podílet se na tvorbě a aktualizaci Národního programu výzkumu, výzkumných politik ČR
 • Zapojit se do evropských struktur (technologická platforma, rámcový program výzkumu)
 • Spolupracovat na výzkumných projektech, zejména v oblasti BAT
Cíl 3: Vytvořit metodiky, vzory a sjednotit normy pro produkci bioplynu, být součástí legislativních a správních procesů
 • Shromáždit podklady a kontakty z celého oboru bioplynu
 • Sjednotit postupy a procesy – vyvolat diskusi
 • Navrhnout soustavu metodik a směrnic (analytika, procesy, posuzování ...)
 • Podílet se na legislativních procesech, tvorbě předpisů, vzorů, řádů a cen
 • Podílet se na úkolech zadaných MŽP, MZe, resp. MPO, včetně reakcí na interpelace a žádosti
 • Nabídnout pomoc krajským úřadům (IPPC, posudky, ...)
Cíl 4: Školit pracovníky bioplynových stanic, zaměstnance veřejné správy a další zájemce, působit osvětově
 • Definovat obory školení, náplně jednotlivých kurzů
 • Navrhnout metodiku školení zaměstnanců BPS a veřejné správy, starostů
 • Získat prostředky (OP VpK) a kontrakty (klientská školení)
 • Nabídnout školení provozovatelů a zaměstnanců, školení pro veřejnou správu, banky
 • Vydat letáky, návody, brožury (s pomocí ČEA)
Cíl 5: Vytvořit zázemí pro služby výrobcům a uživatelům bioplynu a BPS
 • Definovat potřebu služeb – projektanti, výrobci, uživatelé
 • Navrhnout strukturu služeb, včetně organizačního zajištění
 • Iniciovat vznik sítě referenčních laboratoří, případně vlastní zázemí
 • Využít spolupráci se synergickými klastry a klastrovými iniciativami
 • Poskytovat odborné poradenství v oblasti technologií pro bioplyn (BAT) a výrobních procesů
Cíl 6: Stát se pověřenou/certifikovanou autoritou pro posuzování a monitorování projektů bioplynových stanic, včetně jejich financování z fondů EU
 • Kontakty s ministerstvy a dalšími institucemi, lobby, definice role CzBA
 • Získání pověření od vybraných institucí
 • Získání autorizace, certifikace apod.
 • Nastavení systému hodnocení BPS – známka kvality
 • Spuštění systému hodnocení
Cíl 7: Navázat národní i mezinárodní spolupráci pro vzájemnou výměnu know-how a společné projekty
 • Rozvoj spolupráce na národní úrovni – Agrární komora, HK ČR, CZ BIOM, apod.
 • Oslovení potenciálních partnerů – Rakousko
 • Oslovení potenciálních partnerů – Německo, okolí
 • Podání společných projektů
 • Vyhledání dalších vhodných partnerů, projektů, témat
 • Zapojení se do mezinárodních struktur
Cíl 8: Využít pro projekty a financování v maximální míře fondy EU, granty a státní dotace

Hlavní marketingové výstupy projektu:

 • Práce s médii – každý významný milník (seminář, konference, SVA, apod.) bude náležitě doprovázena tiskovými zprávami (předpoklad – 15 – 20 tiskových zpráv) zpracovaných profesionálními agenturami, na významné akce (např. konference) budou zváni zástupci regionálních a národních médií.
 • Vydávání sborníků – součástí podkladů pro účastníky odborných konferencí budou sborníky přednášek (dosud bylo běžně praktikováno na předchozích ročnících)
 • Internetová kampaň – umístění bannerů TP či tematických bannerů spojených s aktivitami projektu na webových stránkách příbuzných a podpůrných organizací (ČPS, ČPU, CZ Biom, apod.)
 • Odborná osvětová práce se studenty – zájemci o odborné informace z řad studentů budou zváni k účasti na aktivitách projektu (např. konference, tvorba SVA, apod.).
 • E-learningové programy – určené všem zájemcům o bioplyn

Zaujal Vás tento projekt a chcete se ho účastnit? Kontaktujte nás!

TP Bioplyn | Projekty | Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz