Erasmus_Logo

Vzdělávání lidských zdrojů pro evropské odvětví bioplynu

Projekt "Vzdělávání lidských zdrojů pro evropský sektor bioplynu" číslo projektu 2023-1-PL01-KA220-VET-000165682, je realizován v období 1. 9. 2023 – 31. 8. 2025 za finanční podpory Evropské unie, v rámci programu Erasmus+, sektor: KA220-VET - Partnerství pro spolupráci v oblasti odborného vzdělávání a přípravy.

Cíle projektu:

Cíl 1: Vypracovat vzdělávací standardy pro profesi obsluha bioplynových stanic na základě odborné kvalifikace v souladu s EQF vytvořené v rámci partnerství

Prvním cílem partnerství je systematizovat znalosti a zkušenosti partnerů a přidružených organizací (škol a bioplynových stanic), poznat národní specifika bioplynového průmyslu. Výsledkem bude vytvoření profesní kvalifikace v souladu s národními směrnicemi a Evropským registrem kvalifikací, která bude zveřejněna a začne být uznávána v národních registrech kvalifikací. Na základě vytvořené kvalifikace partneři vytvoří program odborných kurzů zahrnující teoretickou část (realizovanou v odborných školách a kurzech pořádaných partnery) a praktickou část (v rámci odborného vzdělávání v bioplynových stanicích), který bude možné realizovat v každé partnerské zemi a na evropské úrovni, přičemž vysoká kvalita výsledků a uznání partnerství zajistí uznání výsledků vzdělávání dosažených účastníky kurzů.

Cíl 2: Vytvořit program odborných kurzů s vysokou úrovní obsahu a potenciálem realizace

Cílem partnerství je vyvinout účinný nástroj, který zvýší úroveň přípravy absolventů odborných škol a uchazečů o práci v oblasti průmyslu výroby a využití bioplynu a získání kvalifikace v této profesi. V širším měřítku partneři usilují o vytvoření udržitelného ekosystému institucionální spolupráce mezi školami a podniky. Kurz bude určen zájemcům o získání znalostí a dovedností v oblasti zemědělských bioplynových stanic, včetně zejména studentů odborných škol, studujících v oboru Technik obnovitelných zdrojů energie.

Cíl 3 Implementace vzdělávacího programu do činnosti partnerů a spolupracujících institucí

Prostřednictvím projektu provedou partneři pilotní implementaci řešení s jednou odbornou školou a jedním podnikatelem v každé partnerské zemi a implementují jej do svých vlastních vzdělávacích aktivit. Konečnými příjemci aktivit budou studenti školy (30 studentů) projektu, kteří za podpory školy a Partnerů absolvují kurz a absolvují odbornou praxi u vybraného zaměstnavatele v oblasti bioplynu. Dalšími příjemci podpory budou učitelé odborných předmětů, kteří získají další znalosti a dovednosti v oblasti výroby a využití bioplynu, a zástupci podnikatelů, kteří posílí své odborné a kooperační kompetence v oblasti vzdělávání.

Cíl 4: Posílení mezinárodní kapacity partnerů

Pracovníci si v rámci partnerství nejen zlepší a rozšíří své znalosti a dovednosti v oboru, ale získají i větší kompetence v oblasti samotné mezinárodní spolupráce. Spolupráce na vývoji a realizaci výsledků projektu vybuduje kapacitu partnerství, na kterou budeme navazovat dalšími projekty.

Projekt je realizován ve spolupráci s:

  • Svazem výrobců a zaměstnavatelů v oblasti bioplynu a Svaz výrobců a zaměstnavatelů v odvětví bioplynu a biometanu - Polsko – vedoucí projektu.
  • Latvijas Biogāzes asociācija - Lotyšsko – partner projektu
  • Česká bioplynová asociace o. s. - Česká republika – partner projektu

Celkové finanční prostředky: 120 000 EUR

Realizace projektu: 1. 9. 2023 – 31. 8. 2025

 

Komentáře k článku

K tomuto článku nejsou vloženy žádné komentáře.

Komentář odešlete stisknutím tlačítka <enter>.
Vzdělávání lidských zdrojů pro evropské odvětví bioplynu  |  Projekty  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz