Výrobci elektřiny mohou snížit riziko špatného okamžiku fixace výkupní ceny

Není to tak dlouho, co výrobci elektřiny z OZE zdrojů vyrábějící elektřinu v režimu zeleného bonusu měli možnost vybírat při uzavírání smlouvy s vykupujícím pouze ze dvou alternativ, čímž byla fixní cena a hodinová cena. Tyto 2 základní produkty v podstatě neumožňovaly volbu a zpravidla výrobci čerpající podporu v režimu ročního zeleného bonusu volili fixní cenu a výrobci v režimu podpory hodinového zeleného bonusu volili hodinovou cenu.

Tyto kombinace jsou logické a donedávna představovaly pro výrobce jistotu stabilního příjmu za vyrobenou elektřinu v průběhu celého roku.  Avšak v případě fixní ceny zde stále existuje vysoké riziko toho, že výrobce s vykupujícím uzavře smlouvu v nevhodný okamžik (nízká tržní cena), a pokud následně dojde k nárůstu tržní ceny, může výrobce přijít o nemalé finanční prostředky. Je zde tedy riziko související s nevhodně zvoleným termínem pro fixaci ceny.

Příkladem může být závěr loňského roku, kdy nejeden provozovatel bioplynové stanice v režimu smluvního výkupu uzavřel smlouvu na výkup elektřiny již na konci léta za ceny okolo 750,- Kč/MWh a následně došlo v říjnu a listopadu k výraznému nárůstu ceny, postupně až o cca 200,- Kč/MWh. Mnoho výrobců tak tímto rozhodnutím přišlo o statisíce korun díky nevhodně zvolenému termínu fixace. Samozřejmě, že situace mohla být také opačná a cena mohla začít z mnoha důvodů neočekávaně klesat - pak by „prodělali“ ti, kteří fixaci ceny odkládali.

Někteří vykupující se snaží pomoci výrobcům s minimalizací tržního rizika souvisejícího s nevhodným momentem fixace ceny výkupu a nabízí výrobcům alternativní způsoby fixace ceny výkupu.

Společnost ČEZ ESCO, a.s., jako člen skupiny ČEZ se z pozice smluvně vykupujícího obchodníka snaží výrobcům elektřiny nabízet několik produktů, které výrobcům pomáhají minimalizovat rizika související se změnou tržní ceny.

Kromě standardních produktů FIXNÍ a HODINOVÁ cena tak nabízí produkty POSTUPNÝ VÝKUP a PRŮMĚRNÁ FIXNÍ CENA.

Postupný výkup

Výrobci s objemem vykoupené elektřiny nad 2 GWh za rok, mají možnost zafixovat svou konečnou cenu v několika krocích. Výrobce je každý den informován o pohybu cen a o aktuální nabídce výkupní ceny. V okamžiku, kdy považuje aktuální výši výkupní ceny za zajímavou, má možnost zafixovat cenu pro zákazníkem zvolený objem v budoucnu vyrobené elektřiny (min. 1 GWh). Takto může výrobce provést až 3 kroky fixace ceny a jeho výsledná fixní cena bude váženým průměrem jednotlivých kroků fixace.

Přínos pro výrobce – pokud výrobce špatně zvolí jeden krok fixace, má možnost svou výkupní cenu vylepšit pomocí dalších dvou kroků fixace. Riziko špatně zvoleného momentu fixace ceny se tak výrazně snižuje.
 
Průměrná fixní cena

Tento produkt je určen pro výrobce, kteří preferují fixní cenu komodity, platnou po celý rok, avšak obávají se nesprávného načasování uzavření fixní ceny, případně nemají možnost průběžně sledovat aktuální vývoj trhu. Průměrování ceny probíhá od září do 15. listopadu 2017 každodenně vždy ze závěrečných cen ročního produktu F PXE CZ BL CAL-18. Tímto bude zajištěno rozložení rizika fixace ceny jednorázově v nevhodný okamžik. 

S produktem Průměrná fixní cena má však výrobce i další alternativy. V případě, že bude chtít, má možnost jednorázově zafixovat cenu, kdykoliv před zahájením období průměrování, a navíc je zachována možnost předčasně ukončit průměrování a jednorázově dofixovat zbývající objem v průběhu období průměrování.

Přínos pro výrobce - pokud před započetím průměrování dojde k poklesu tržní ceny elektřiny a zákazník bude mít obavu, že v období průměrování by mohla cena vzrůst a tím by konečná fixní cena dodávky zákazníka byla vyšší, má zákazník možnost před zahájením období průměrování rozhodnout o jednorázovém zafixování ceny celého objemu budoucí dodávky a tím jednorázově stanovit konečnou fixní cenu dodávky.

Doporučení obchodníka:

Věříme, že mnoho těch, kteří jsou odpovědni za výběr vykupujícího obchodníka a fixaci výkupní ceny, si užívají adrenalin související s volbou správného okamžiku akceptace nabídky, ale jsme přesvědčeni, že méně rizikovou volbou je vždy rozklad fixace ceny do více kroků a tím vyšší pravděpodobnost maximalizace výnosu výrobce.

Záruky původu

Mnoho výrobců vyrábějící elektřinu z obnovitelných zdrojů se nikdy nesetkalo s pojmem Záruky původu, nebo si jen neuvědomují, že Záruky původu představují další potenciál pro zvýšení výnosu za vyrobenou elektřinu. Výrobci mají možnost požádat OTE o vydání Záruk původu za elektřinu vyrobenou z čistě obnovitelných zdrojů a dodanou do elektrické sítě.

Společnost ČEZ ESCO, a.s. nabízí výrobcům, od nichž vykupuje elektřinu, cenový bonus 3,- Kč/MWh Záruk původu + proplacení nákladů spojených s vystavením záruk původu společností OTE. Tímto se v podstatě zvýší výkupní cena výrobce o další 3,- Kč/MWh.

Více informací o výkupu Záruk původu naleznete zde, případně zašlete dotaz na komodity@cez.cz.

Výrobci elektřiny mohou snížit riziko špatného okamžiku fixace výkupní ceny  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz