Zařízení na zpracování organických odpadů anaerobní digescí v Přibyšicích
Zařízení na zpracování organických odpadů anaerobní digescí v Přibyšicích
20161209_133043
image007

Zařízení na zpracování organických odpadů anaerobní digescí v Přibyšicích

V roce 2008 byla spuštěna komunální bioplynová stanice nedaleko Benešova v Přibyšicích. Nový závod pro anaerobní digesci biologických odpadů byl uveden 10. června 2011 do trvalého provozu. Zařízení společnosti „Anaerobic Power Biogas Benešov spol. s r.o.“, organizované jako joint-venture se společností IuT Group, si vyžádalo investici přibližně 250 mil. Kč a na zařízení nebyla poskytnuta jakákoliv dotace.

Použitý proces anaerobní digesce pojmenovaný autory jako ADOS proces byl vyvinut rakouskou společností Innovation und Technik GmbH. Zařízení je vybudováno v lokalitě stávající skládky na TKO v Přibyšicích v návaznosti na třídění směsného komunálního odpadu. Jen část biologicky rozložitelného odpadu (BRO) pro zpracování pochází ze separovaného domovního odpadu, zbytek pochází z mechanicky předtříděného směsného komunálního odpadu. Další část BRO pochází ze středočeských komerčních a průmyslových zdrojů. Z Prahy a okolí Benešova jsou přijímány zejména gastroodpady (kuchyňský odpad z restauračních zařízení), odpady pocházející z obchodních řetězců (zelenina, ovoce, pečivo, masné a mléčné výrobky), jedlé tuky a oleje, vedlejší produkty živočišného původu kat. III (VPŽP). Všechny organické odpady jsou zatíženy inertním obalovým materiálem nebo obsahují nevhodné příměsi ve formě plastu, skla a jiných pevných částic, které jsou v procesu mechanicky odstraněny na kladivovém mlýnu a v sedimentační nádrži. Patentové výhradní právo na zařízení pro mechanickou úpravu odpadů vlastní společnost, která provozuje bioplynovou stanici v Přibyšicích.

Zařízení je schopno denně zpracovávat až 100 tun organického odpadu včetně obalového materiálu a konvertovat ho na elektrickou a tepelnou energii (až 1,0 MWh). Ročně by tak mělo zařízením projít až 28 000 tun odpadu s výrobou až 8 GWh elektrické energie. V této spojitosti můžeme konstatovat, že se de-facto jedná v České republice o první zařízení na mechanicko-biologickou úpravu odpadů v anaerobní variantě (tzv. anaerobní MBÚ).

Anaerobní digesce bioodpadu vytříděného ze směsného komunálního odpadu v termofilních podmínkách (tj. při teplotě 51°C) je v České republice zcela jedinečná a má pozitivní význam na snižování objemu organického odpadu ukládaného na tělese skládek. Je prokázáno, že při dodržení určitých technologických podmínek a vhodného složení surovinové skladby lze vyprodukovat kvalitní organické hnojivo ve formě kapalného digestátu nebo kvalitního kompostu, který vyhovuje všem existujícím legislativním požadavkům ČR.

Bioplynová stanice (BPS) čistě komunálního typu v Přibyšicích je od počátku roku 2019 ve vlastnictví nových zahraničních investorů se sídlem na Maltě a v Honkongu. Veškerý proces nakládání s odpady, vybudovaná filozofie a provoz bioplynové stanice byl zachován. Noví majitelé spolu s managementem společnosti nadále úspěšně rozvíjejí to, proč byla bioplynová stanice vybudována a ještě více se zaměřují na současnou problematiku nakládání s organickými odpady veškerého typu. V rámci platné legislativy České republiky splňuje nejpřísnější technická kritéria. V současné době je ve výstavbě vyrovnávací nádrž o kapacitě 230 m3, která bude mít za úkol efektivní dávkování organického materiálu do vyhnívacího prostoru v čase a s maximálním využití organického odpadu a jeho konverze na čistou energii.

Hlavní snahou managementu společnosti je nabízet své profesionální služby ve formě převzetí a efektivní využití organického odpadu jakéhokoliv původu. Produkovat kvalitní organické hnojivo ve formě kapalného digestátu. Mezi nabízené služby patří i svoz kuchyňských odpadů ze stravovacích zařízení ve formě 60l soudků, které jsou výměnným způsobem přebírány. Nabízená služba reflektuje na právní nařízení ČR a povinnost provozovatele jakéhokoliv restauračního zařízení předávat organický odpad z kuchyní oprávněné osobě.

Dalším cílem je poskytnout všem zájemcům dosavadní odborné zkušenosti v rámci zpracování organického odpadu, který je zatížený obalovým materiálem od původce a nabízet vlastní vyvinuté a odzkoušené technologické zařízení na úpravu přijímaného organického odpadu.

Bioplynová stanice v Přibyšicích je vzorem moderní a sofistikované technologie v rámci využívání a přeměnu organických odpadů na čistou energii a organické hnojivo. Toto zařízení má zásadní pozitivní vliv na životní prostředí, napomáhá eliminovat vzniku skleníkových plynů, které vznikají ukládáním organického odpadu na skládkách a napomáhá navracet organickou hmotu zpět do půdy ve formě digestátu a kompostu.

www.apbb.cz

 

Komentáře k článku

K tomuto článku nejsou vloženy žádné komentáře.

Komentář odešlete stisknutím tlačítka <enter>.
Zařízení na zpracování organických odpadů anaerobní digescí v Přibyšicích  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz