Omega_logotyp_1

Posuzování možností využití bioplynu pro energetickou bezpečnost a rozvoj obcí a mikroregionů

Hlavním cílem programu je posílení výzkumných aktivit v oblasti aplikovaných společenských věd a uplatnění výsledků těchto aktivit pro zvýšení konkurenceschopnosti České republiky, zvýšení kvality života jejich obyvatel a vyvážený socio-ekonomický rozvoj společnosti. Tento cíl je spolu se zvoleným specifickým cílem naplněn zavedením a využíváním nové metodiky v obcích, případně i investory, čímž bude dosaženo zvýšení ekonomické efektivity i environmentální účinnosti bioplynových stanic, zvýšení kvality života v obcích, kde bude bioplyn lépe využit, zejména malých, a zvýšení regionální (resp. venkovské) konkurenceschopnosti.

Účelem projektu je docílit efektivního využití bioplynových stanic jako center stimulujících rozvoj obce a v maximální míře přispívajících ke zlepšení kvality života v (malých) obcích i životního prostředí jako celku.

Boom obnovitelných zdrojů v posledních třech letech a jejich nároky na státní rozpočet i bankovní účty podniků a občanů zdiskreditovaly základní poslání obnovitelných zdrojů energie – z místních přírodních zdrojů, které jsou periodicky každoročně k dispozici, vyrobit energii především pro místní spotřebu. I bioplynové stanice tak slouží díky špatně nastavené legislativě prakticky výhradně pro generování zisků z prodeje dotované elektřiny. Kromě toho, že narůstáním objemu požadavků na provozní dotace dochází ke snižování konkurenceschopnosti české ekonomiky, plýtvá většina BPS vyrobeným teplem a nevyužívá dokonale energetický potenciál často náročně pěstované biomasy.

Přitom velká část obcí není a nikdy nebude plynofikována, resp. i v těch plynofikovaných je stále značné množství domácností či provozů vytápěných fosilními palivy – s nepříjemnými důsledky v podobě emisí a lokálního vesnického smogu. Je jasné, že např. vyvedení tepla z bioplynové stanice do obce a jednotlivých domácností není jednoduché, naráží na osobní, majetkové a hlavně finanční překážky. Přesto existuje mnoho dalších možností, jak využít bioplyn tak, aby teplo neproudilo jen marně z výfuků a chladičů kogenerací nebo aby bioplynová stanice nebyla pro značnou část občanů dané vsi pouhým páchnoucím a obtěžujícím zařízením.

Další informace o projektu:

 • Úplný název projektu: "Posuzování možností využití bioplynu pro energetickou bezpečnost a rozvoj obcí a mikroregionů"
 • Číslo projektu: TD020218
 • Program: Program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje „OMEGA“ 
 • Příjemce projektu: Česká bioplynová asociace o.s.
 • Spolupříjemce projektu: Ekoport o.s.
 • Celkové náklady projektu: 2 988 tis. Kč
 • Doba řešení projektu: 01/2014 - 12/2015

Projekt "Využití systému RSA v procesu územního a strategického plánování regionů a municipalit" byl podpořen programem OMEGA v rámci Technologické agentury ČR.

Výstupy projektu:

 

           

 

Posuzování možností využití bioplynu pro energetickou bezpečnost a rozvoj obcí a mikroregionů | Projekty | Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz