Strategická výzkumná agenda

Vznik tzv. "Strategické výzkumné agendy" (dále jen SVA) pro obor bioplyn je iniciován v rámci realizace projektu "TP Bioplyn" Českou bioplynovou asociací. Jedná se o základní strategický dokument mapující základní okruhy potřeb oboru z pohledu vývoje, výzkumu a aplikace těchto výsledků v běžné praxi. Cílem je podpora vyváženého a dynamického rozvoje celého oboru v široké spolupráci veškerých subjektů působících v oblasti bioplynu.

Dovolujeme si přizvat širokou odbornou i laickou veřejnost k zapojení do tvorby tohoto důležitého dokumentu. Vítáme Vaše připomínky, doplnění, případně dílčí podíl na zpracování tohoto důležitého dokumentu. Na jeho zpracování bude navazovat tzv. "Implementační akční plán", který stanovuje již konkrétní opatření a navrhuje vybraným aktérům a jejich seskupením specifické úlohy v daných termínech.

Níže je uvedena poslední verze  osnovy vzešlá na základě veřejného projednávání na konferenci "Výstavba a provoz bioplynových stanic" (15. - 16. října 2009) za účasti zástupců terciární sféry, veřejné správy a podnikatelských subjektů.

Strategická výzkumná agenda – aktualizovaná osnova (k 15. 10. 2009)

SVA bude mít následující strukturu rozdělenou do tří základních částí:

I. část – Metodika

1. Úvod
2. Stručný popis potenciálu a výzev oboru
3. Metodologie
4. Glosář
5. Pracovní skupiny a kontakty

II. část – Strategická výzkumná agenda

Základní teze: TP Bioplyn zahrnuje do své výzkumné agendy veškeré technologie anaerobní digesce, tj. bioplyn (BPS), kalový plyn (COV) a skládkový plyn, stejně jako další využití získaných produktů (biomethan, digestát)

Výzva č. 1 - Kvalita a bezpečnost provozu BPS

Úvod, stručný popis
Globální cíl: Dosáhnout zvýšení kvality produkce bioplynu a bezpečnosti provozu BPS nad průměr EU.

 • Specifický cíl 1.1: Zefektivnit proces povolování a kontroly BPS, optimalizovat legislativu.
 • Specifický cíl 1.2: Standardizovat podmínky provozování BPS z pohledu výrobce bioplynu a veřejné správy. Zavést systém certifikovaného vzdělávání pro veřejnou správu.
 • Specifický cíl 1.3: Nastavit pravidla bezpečnosti práce a jejího technologického zajištění
 • Specifický cíl 1.4: Zavést systém certifikací („CzBA approved“) – technologie (Sustainable Technology) a odpovědné provozování (Responsible Care).
 • Specifický cíl 1.5: Připravit náplň a systém odborné výchovy personálu a projektantů BPS
 • Specifický cíl 1.6: Porovnat českou a evropskou legislativu s ohledem na odstranění zbytečných restrikcí a střetů


Výzva č. 2 - Efektivita výroby bioplynu (vč. analytiky a měření)

Úvod, stručný popis
Globální cíl: Zefektivnit výrobu a produkci bioplynu

 • Specifický cíl 2.1: Ověřit vlastnosti a zdroje neobvyklých substrátů pro výrobu bioplynu.
 • Specifický cíl 2.2: Vyvinout vyšší stupně řízení procesu výroby bioplynu.
 • Specifický cíl 2.3: Navrhnout nová řešení výrobní technologie z pohledu energetické výtěžnosti, kvality digestátu a ochrany životního prostředí.
 • Specifický cíl 2.4: Zlepšit technologie pro maximalizaci energetické výtěžnosti.
 • Specifický cíl 2.5: Analyzovat a vyhledat možnosti zlepšení a řízení mikrobiálních procesů anaerobní digesce
 • Specifický cíl 2.6: Posoudit vliv předúpravy substrátů a použitých technologií na efektivitu produkce bioplynu
 • Specifický cíl 2.7: Vyhledat, resp. iniciovat navržení BAT pro jednotlivá technologická zařízení BPS

Výzva č. 3 - Lokální distribuční sítě bioplynu   

Úvod, stručný popis
Globální cíl: Využít bioplyn v místních energetických sítích a zdrojích.

 • Specifický cíl 3.1: Ověřit možnosti samostatných distribučních sítí a jejich omezení.
 • Specifický cíl 3.2: Standardizovat úpravu bioplynu včetně kvality (ve všech podobách) a legislativně zakotvit.
 • Specifický cíl 3.3: Iniciovat energeticky soběstačné regiony na bázi bioplynu.
 • Specifický cíl 3.4: Vytvořit legislativní podmínky pro uplatnění bioplynu v lokálních distribučních sítích.
 • Specifický cíl 3.5: Definovat technické, hygienické a bezpečnostní podmínky používání plynových spotřebičů v lokálních distribučních sítích

Výzva č. 4 – Výroba a distribuce biomethanu   

Úvod, stručný popis
Globální cíl: Podpořit využití vysoce upraveného bioplynu na standard zemního plynu, tj. pro pohon vozidel a vtlačování do rozvodů zemního plynu, jako obnovitelného zdroje energie – náhrady zemního plynu.

 • Specifický cíl 4.1: Překonat technologická omezení pro využití biomethanu v dopravě a distribuci.
 • Specifický cíl 4.2: Upravit legislativní podmínky pro vtlačování biomethanu do distribučních sítí zemního plynu, účastnit se procesu tvorby technických norem.
 • Specifický cíl 4.3: Optimalizovat stávající a podpořit výzkum nových technologií úpravy bioplynu na biomethan.
 • Specifický cíl 4.4: Zprostředkovat prostředí pro dohodu mezi výrobci biomethanu a distributory plynu, včetně vytvoření ekonomických nástrojů.

Výzva č. 5 – Ekonomika výroby a trh produktů bioplynových stanic   

Úvod, stručný popis
Globální cíl: Maximalizovat ekonomické přínosy bioplynových stanic ve vazbě na spolupráci sektoru VaV a podnikatelů a na regionální dopady provozu BPS

 • Specifický cíl 5.1: Ekonomika výroby bioplynu na bázi různých druhů zemědělské biomasy
 • Specifický cíl 5.2: Posoudit dopady výroby bioplynu do užití zemědělské půdy, rozvoje malého a středního podnikání a zaměstnanosti venkova
 • Specifický cíl 5.3: Analyzovat podmínky a fungování trhu produktů bioplynových stanic. Analyzovat data ERÚ a distribučních společností, provést benchmarking BPS a oboru jako takového.
 • Specifický cíl 5.4: Přezkoumat možností sítí BPS jako zdrojů špičkové elektřiny pro distributory, včetně  použití HDO.

Výzva č. 6 – Další inovativní směry využití bioplynu

Úvod, stručný popis
Globální cíl: Poukázat na bioplyn jako mnohostranné energetické médium a surovinu s vícečetnými oborovými přesahy

 • Specifický cíl 6.1: Využít bioplyn pro další zpracování v chemické výrobě - chemické aplikace bioplynu.
 • Specifický cíl 6.2: Posoudit možnosti a podmínky pro výrobu biovodíku v rámci širšího využití bioplynu.
 • Specifický cíl 6.3: Iniciovat vývoj technologií pro zachycování, skladování a využití CO2 vznikajícího při úpravě bioplynu.
 • Specifický cíl 6.4: Ověřit metodiku LCA pro životní cyklus bioplynu.

Výzva č. 7 – Digestát a jeho využití, využití vedlejších produktů

Úvod, stručný popis
Globální cíl: Efektivním využitím všech produktů maximalizovat užitek a minimalizovat důsledky výroby bioplynu

 • Specifický cíl 7.1: Navrhnout legislativní úpravy pro nakládání s digestátem a dalšími vedlejšími produkty
 • Specifický cíl 7.2: Vyvinout a zdokonalit postupy pro další energetické a hnojivé využití digestátu.
 • Specifický cíl 7.3: Podpořit výrobu biomasy s pomocí vedlejších produktů (digestátu, CO2)
 • Specifický cíl 7.4: Prozkoumat možnosti využití aktivního uhlí jako odpadního produktu BPS
 • Specifický cíl 7.5: Posoudit otázky spojené se skládkovým plynem, zejména pro případy vyčerpaných skládek (opatření pro „dožití“, biofiltr), LCA

III. část – Implementační akční plán 2009 - 15

Akční plány k jednotlivým výzvám vč. harmonogramu a zapojení členů TP
 

Hlavní kontaktní osoba:

Ing. Jan Matějka
e-mail: jan.matejka@czba.cz
tel. 602 425 755

Ke stažení:

Strategická výzkumná agenda | Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz