Základní instrukce

Přihlášku (odkaz viz níže) spolu s dobrovolným dotazníkem, který je její přílohou, je třeba vytisknout, vyplnit, podepsat a zaslat na adresu asociace:

Česká bioplynová asociace z.s.
Na Zlaté stoce 1619
370 05 České Budějovice

(případně naskenovanou verzi elektronicky na adresu jan.matejka@czba.cz)

Před podpisem přihlášky prostudujte, prosíme, řádně stanovy asociace.

Přihláška bude projednána na nejbližším jednání představenstva, případně schválena per rollam. Poté bude zájemce o členství vyrozuměn e-mailovou zprávou a vyzván k platbě ročního členského příspěvku (výše dle kategorizace).

Členský příspěvek je placen vždy na daný kalendářní rok (u již přijatých členů vždy do 31.3. daného roku). Jako variabilní symbol se udává IČ nebo rodné číslo.

Účet pro platbu:
č.ú.: 2401769944 / 2010, Fio banka, a.s.

Právnické osoby a podnikatelé obdrží po úhradě členského příspěvku elektronicky potvrzení o platbě.

Související odkazy:

Stanovy CzBA

Přihláška za člena
Kategorizace – členské příspěvky

Základní instrukce  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz