Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Správcem osobních údajů je Česká bioplynová asociace z.s. (dále jen „Správce“ nebo „CzBA“).

Správce zpracovává pouze osobní údaje příjemce newsletteru tak, že osobní údaje archivuje a využívá pro pravidelné zasílání informací o oboru, jeho vývoji, výsledcích výzkumu, zajímavých novinkách, službách či technologiích. Zpracování probíhá pouze pomocí softwarového modulu, případně vlastních zaměstnanců zavázaných mlčenlivostí, nedochází a nebude docházet k žádnému předávání osobních údajů adres třetím osobám nebo do třetích zemí.

Účelem zasílání newsletteru je zasílání informací o oboru, jeho vývoji, výsledcích výzkumu, zajímavých novinkách, službách či technologiích od Správce jako národní technologické platformy osobám, které mají obecný zájem tyto novinky odebírat s tím, že právním základem pro toto zasílání je souhlas adresáta obchodního sdělení daný objednáním newsletteru nebo účastí na konferenci či semináři CzBA, kdy následná komunikace probíhá prostřednictvím newsletteru.

Souhlas se zasíláním je možno kdykoliv a bezplatně odvolat. Po odvolání souhlasu dojde k vymazání osobních údajů a newslettery již nebudou zasílány. Odvoláním Vašeho souhlasu však nebude dotčena předchozí zákonnost zpracování Vašich osobních údajů a zasílání newsletterů v minulosti.

Každý adresát newsletteru může změnit své osobní údaje, může žádat o sdělení účelu a právního základu pro zpracování jeho osobních údajů. Má právo žádat o vymazání svých osobních údajů ze seznamu Správce. Má právo žádat o pozastavení zasílání newsletterů v případě, že namítá zákonnost tohoto zasílání. Má právo být vyrozuměn o úpravách a změnách účelu zasílání včetně dalších změn týkajících se zpracování jeho osobních údajů. Má právo podat námitku proti zpracování jeho osobních údajů pro potřeby zasílání newsletterů. Má právo obrátit se na dozorový úřad se svou stížností proti zpracování jeho osobních údajů a obsahu newsletterů. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 Holešovice.

V souvislosti s uplatněním Vašich práv, může Správce požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na vyřízení požadavku, pokud jsou takové požadavky zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené.

Tyto zásady se netýkají jiného zpracování, než zasílání newsletterů ze strany Správce obsahujících informace o oboru výroby a využití bioplynu, jeho vývoji, výsledcích výzkumu, zajímavých novinkách, službách či technologiích. Zejména se netýkají zpracování dalších osobních údajů v případě, že adresát je ve smluvním nebo jiném vztahu ke Správci.

Zásady ochrany osobních údajů pro databázi účastníků vzdělávacích akcí a zákazníků CzBA

Správcem osobních údajů je Česká bioplynová asociace z.s. (dále jen „Správce“ nebo „CzBA“). Tyto zásady definují pravidla ochrany osobních údajů účastníků vzdělávacích akcí a zákazníků CzBA (dále jen „zákazníci“).

Jaké osobní údaje CzBA shromažďuje a zpracovává?

CzBA shromažďuje a zpracovává tyto běžné osobní údaje: základní identifikační údaje a kontaktní údaje našich zákazníků, tj. jméno, příjmení, titul, organizace, adresa, IČO, DIČ, telefon, e-mail. CzBA nezpracovává osobní údaje dětí mladších 13 let. 

K jakým účelům CzBA osobní údaje využívá a zpracovává?

CZBA, zpracovává osobní údaje bez souhlasu klientů za účelem splnění zákonné povinnosti, jednání o smlouvě a plnění smlouvy a z titulu oprávněného zájmu správce dat (přímý marketing vlastních produktů, zasílání obchodních sdělení). Osobní údaje jsou zpracovány v elektronické podobě pomocí prostředků výpočetní techniky nebo v listinné podobě.

Jak dlouho CzBA údaje zpracovává?

CzBA zpracovává osobní údaje v závislosti na účelu po dobu trvání jakéhokoliv smluvního vztahu, případně od přihlášení se na vzdělávací akci CzBA a dalších 10 let po zániku posledního smluvního vztahu s CZBA (resp. od uskutečnění akce), nebo dokud nebyl odvolán souhlas se zpracováním údajů.

Musíme osobní údaje CzBA poskytnout?

Poskytnutí osobních údajů je stejně jako uzavření smlouvy s CzBA či účast na akci dobrovolné. Některé údaje jsou však nezbytné pro splnění zákonných povinností při uzavření smlouvy na dodávku zboží nebo poskytnutí služby a bez některých údajů CzBA nedokáže požadovanou dodávku zboží nebo poskytnutí služby poskytnout. Údaje nutné pro výše uvedené jsou: jméno a příjmení jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, sídlo a popřípadě dodací adresa pro zboží, telefon, e-mailová adresa.

Z jakých zdrojů CzBA osobní údaje získává?

Zpracováváme údaje, jež jste nám poskytli v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy na dodávku zboží či služeb, nebo registrací (podáním přihlášky) na akci.

Jakým způsobem CzBA zajišťuje ochranu osobních údajů?

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou a CzBA disponuje kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťující maximální ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím. Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přichází do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinnosti, jsou vázány smluvní povinností mlčenlivosti.

Komu CzBA osobní údaje poskytuje nebo předává?

CzBA předává osobní údaje státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem a dále pokud je to nezbytné pro ochranu práv CZBA. CzBA může pověřit zpracováním údajů třetí osobu, tzv. zpracovatele. Zpracování je možné pouze na základě uzavřené smlouvy, která zavazuje zpracovatele ke stejné, míře ochrany údajů, jakou poskytuje sama CzBA. Údaje tak mohou být předány dodavatelům zajišťujícím pro CzBA služby spočívající v rozesílání pošty a zajištění účetnictví. Údaje také mohou být shromažďovány prostřednictvím dodavatele jako správce příslušného registračního softwarového modulu.

Jaká jsou vaše práva ve vztahu ke zpracování a předávání osobních údajů?

V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva subjektů údajů. Máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme, právo na přenositelnost vybraných osobních údajů přímo jinému správci a právo požadovat opravu osobních údajů.  Můžete požádat o výmaz osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování, pokud ovšem není nutné dále je zpracovávat pro splnění právních povinností nebo pokud je jich třeba, abychom vám mohli nadále poskytovat služby. Tato práva můžete uplatnit osobně v sídle společnosti, písemně na adresu sídla společnosti nebo mailem na adresu info@czba.cz.

Jaké jsou vaše možnosti omezit zpracování a předávání osobních údajů?

V případě, kdy CzBA zpracovává osobní údaje na základě vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. V případě, kdy dochází ke zpracování vašich údajů na základě oprávněného zájmu, můžete proti takovému zpracování vznést námitku. Každé takové podání námitky vyhodnotíme a o výsledku vás budeme informovat. Námitku pro zpracování údajů pro účely rozesílání informačních newsletterů můžete uplatnit na mailu info@czba.cz a bude jí obratem vyhověno.

Jak CzBA informuje o zásadách a pravidlech zpracování osobních údajů a jejich ochraně?

Klient je informován o pravidlech zpracování osobních údajů pokaždé, když CzBA poskytuje některé osobní údaje.
Toto poučeni a další detailní informace jsou veřejně přístupné na internetových stránkách CzBA: https://www.czba.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.html

Kdo vykonává dozor v oblasti ochrany osobních údajů?

Pokud se nám nepodařilo uspokojivě vyřešit vaše dotazy nebo námitky v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz. 

Tato pravidla platí od 25. 5. 2018.

Zásady ochrany osobních údajů  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz